آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ‌

مصوب 1348/07/22 كميسيون مجلس سنا
پرده زمانی: مرحله تصویب:

آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري
مصوب 1348,07,22با اصلاحات و الحاقات بعدي

‌ماده 1 - بكليه اراضي و املاكي كه بر اثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث و اصلاح و توسعه معابر در بر گذر احداثي يا اصلاحي واقع ميشوند ‌بنسبت بر تا 25 متر عمق از بر گذر حق مرغوبيت تعلق ميگيرد. ‌

ماده 2 - حق مرغوبيت بر اساس ارزيابي عرصه بر طبق مواد 16 و 18 قانون نوسازي و عمران شهري با ضرايب مندرج در جدول حق مرغوبيت اين ‌آئيننامه محاسبه و تعيين ميگردد. ‌

تبصره - دريافت حق مرغوبيت منوط بقطعي شدن حق مرغوبيت و ارزيابي عرصه است. ‌

ماده 3 - املاكي كه در نتيجه احداث يا توسعه يا اصلاح معابر در بر خيابان هاي 15 متر عرض يا بيشتر واقع شود و عمق زمين آن كمتر از 25 متر باشد‌ بر حق مرغوبيت آنها بشرح زير اضافه ميگردد: ‌
از 5 متر تا 10 متر فاصله 30 درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه. ‌
بيشتر از 10 متر تا 15 متر فاصله 20درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه. ‌
بيشتر از 15 متر تا 20 متر فاصله 10 درصد ضريب مندرج در جدول ضميمه. ‌

ماده 4 - در مورد گذرهائي كه عرض آنها در فاصله بين دو رقم مندرج در جدول قرار ميگيرد نزديكترين عرض مندرج در جدول ملاك محاسبه‌ خواهد بود و اگر از دو عرض مندرج در جدول بيك فاصله باشد در اينصورت عرض كمتر مأخذ محاسبه قرار ميگيرد. ‌

ماده 5 - هيأت ارزيابي در موقع اجراي ماده 16 قانون نوسازي و عمران شهري مكلف است علاوه بر اراضي و املاكي كه مشمول عمليات اجرائي‌ طرح واقع ميشوند عرصه املاكي را هم كه در بر گذر اصلاحي يا احداثي واقع و مشمول عمليات اجرائي طرح قرار نگرفته ‌اند اجراي ماده 18 قانون‌ مذكور تا عمق 25 متر ارزيابي و در فهرست منظور نمايد. ‌

ماده 6 - املاكي كه در بر گذر احداثي يا توسعه و اصلاحي قرار ميگيرند اگر علاوه بر گذر مذكور داراي بر مشرف بگذر ديگري نيز باشند بتناسب‌ عرض گذر ديگر از مبلغ حق مرغوبيتي كه بملك تعلق ميگيرد به نسبتهاي زير كسر ميشود:

1 - در صورتي كه عرض گذر ديگر كمتر از 8 متر باشد 15% مبلغ حق مرغوبيت.

2 - در صورتي كه عرض گذر ديگر 8 تا 10 متر باشد 25% مبلغ حق مرغوبيت.

3 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 10 متر تا 12 متر باشد 30% مبلغ حق مرغوبيت.

4 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 12 متر تا 15 متر باشد 35% مبلغ حق مرغوبيت.

5 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 15 متر تا 20 متر باشد 40% مبلغ حق مرغوبيت.

6 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 20 متر تا 25 متر باشد 50% مبلغ حق مرغوبيت.

7 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 25 متر تا 30 متر باشد 55% مبلغ حق مرغوبيت.

8 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 30 متر تا 40 متر باشد 60% مبلغ حق مرغوبيت.

9 - در صورتي كه عرض گذر ديگر بيش از 40 متر تا 45 متر باشد 65% مبلغ حق مرغوبيت. ‌

تبصره 1(منسوخه 23ˏ01ˏ1354)- هرگاه ملك بيش از يك گذر قبلي داشته باشد فقط عرض گذر وسيعتر ملاك محاسبه كسر مرغوبيت قرار ميگيرد. ‌

‌تبصره 2 (منسوخه 23ˏ01ˏ1354)- از تاريخ تصويب اين اصلاحيه اراضي و املاكي كه پس از ايجاد گذر احداثي و يا اصلاحي مستقيماً اجازه راه ورود بگذر فوق را نداشته ‌باشند از پرداخت هفتاد و پنج درصد (75%) از حق مرغوبيت مندرج در جدول ضرايب حق مرغوبيت اين آئين‌ نامه معاف ميباشند.

تبصره 3 (منسوخه 23ˏ01ˏ1354)- اراضي و املاك متعلق به سفارتخانه‌ ها و كنسولگري‌ هاي خارجي در ايران بشرط عمل متقابل نسبت باراضي و املاك متعلق به‌ سفارتخانه‌ ها و كنسولگري‌ هاي ايران در ممالك مربوط از پرداخت حق مرغوبيت معاف مي‌ باشند.

ماده 7 (منسوخه 03ˏ02ˏ1356)- پس از قطعيت ارزيابي و تعيين ميزان حق، مرغوبيت شهرداري مكلف است با ارسال نامه پستي سفارشي به مالكين يا قائم مقام قانوني آنان‌ اعلام كند كه ظرف سه ماه براي پرداخت حق مرغوبيت قطعي شده و يا تقسيط آن كه از شش سال تجاوز نخواهد كرد به شهرداري مراجعه كنند، ضمناً‌ مراتب را بنحو مقتضي در محل نيز آگهي نمايد. ‌

تبصره - در مورد مؤدياني كه بدهي آنان بابت حق مرغوبيت بيش از بيست هزار ريال باشد قرار تقسيط با اخذ وثيقه و تنظيم سند رسمي بعمل‌ ميآيد.
در صورتيكه ملك مشمول حق مرغوبيت در وثيقه ديگري بوده و مالك هم وثيقه ديگري نداشته باشد ميتواند با تعهد عدم معامله قطعي بر ‌روي ملك مورد مرغوبيت تا پايان پرداخت اقساط حق مرغوبيت قرار تقسيط را امضاء نمايد. در اينصورت شهرداري مكلف است مراتب تعهد را باداره ثبت املاك مربوط براي درج در پرونده ملك مورد نظر اعلام دارد و ادارات ثبت مراتب را ضمن پاسخ استعلام بدفاتر اسناد رسمي اطلاع خواهند ‌داد. ‌

ماده 8 - در صورتي كه مؤدي ظرف سه ماه مهلت مقرر در ماده 7 حق مرغوبيت قطعي شده خود را نپردازد و يا ترتيب لازم براي تقسيط آن ندهد‌ شهرداري مكلف است طبق ماده 13 قانون نوسازي و عمران شهري با صدور اجرائيه نسبت بوصول طلب خود از مؤدي يا استيفاء آن از عين ملك‌ اقدام كند. ‌

آئيننامه فوق مشتمل بر هشت ماده و سه تبصره و جدول ضميمه باستناد ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري كه در تاريخ دهم مهر ماه 1348 بتصويب كميسيون كشور مجلس سنا رسيده بود در جلسه روز سه‌ شنبه بيست و دوم مهر ماه يكهزار و سيصد و چهل و هشت به تصويب كميسيون ‌كشور مجلس شوراي ملي رسيده و صحيح است. ‌

رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي

جدول ضرايب مرغوبيت

 عرض گذر پس از اصلاح يا احداث  عرض گذر قبل از توسعه    8  متر    10  متر    12  متر    15  متر    20  متر    25  متر    30  متر    40  متر    45  متر    60  متر    80  متر  
 0    0/40    0/45    0/50    0/60    0/70    0/75    0/80    0/95    1/00    1/10    1/20  
 1 و 2 متر    0/35    0/40    0/45    0/50    0/60    0/70    0/75    0/90    0/95    1/05    1/15  
 3 متر    0/30    0/35    0/40    0/45    0/55    0/65    0/70    0/80    0/90    1/00    1/15  
 4 متر    0/25    0/30    0/35    0/40    0/50    0/60    0/65    0/75    0/85    0/95    1/10  
 5 متر    0/20    0/25    0/30    0/35    0/50    0/55    0/60    0/65    0/75    0/85    1/05  
 6 متر    0/15    0/20    0/25    0/30    0/45    0/50    0/60    0/65    0/75    0/85    1/05  
 8 متر    -    0/15    0/20    0/25    0/40    0/45    0/55    0/60    0/70    0/85    1/05  
 10 متر    -    -    0/10    0/20    0/30    0/40    0/50    0/55    0/65    0/80    0/95  
 12 متر    -    -    -    0/10    0/25    0/35    0/45    0/50    0/60    0/70    0/85  
 15 متر    -    -    -    -    0/15    0/25    0/35    0/40    0/50    0/60    0/70  
 20 متر    -    -    -    -    -    0/10    0/20    0/30    0/35    0/40    0/50  
 25 متر    -    -    -    -    -    -    0/10    0/20    0/25    0/35    0/40  
 30 متر    -    -    -    -    -    -    -    0/10    0/20    0/25    0/30  
 40 متر    -    -    -    -    -    -    -    -    0/50    0/15    0/20  
 45 متر    -    -    -    -    -    -    -    -    -    0/10    0/15  
 جدول فوق منضم به آئين‌ نامه حق مرغوبيت موضوع ماده 18 قانون نوسازي و عمران شهري ميباشد. ‌  رئيس مجلس شوراي ملي - عبدالله رياضي