موظف نمودن وزارت صنايع و معادن نسبت به انجام اقداماتي در خصوص شهركهاي صنعتي و اجراي طرحهاي معدني و صنعتي در استان آذربايجان غربي

مصوب 1385/06/11 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن نسبت به انجام اقداماتي درخصوص شهركهاي صنعتي و اجراي طرحهاي معدني و صنعتي در استان آذربايجان غربي
مصوب 1385,06,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)باتوجه به متن موقت ميباشد.
*)تبصره بند ج اين تصويب نامه، به موجب بند (50) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 11/6/1385 كه در مركز استا ن آذربايجان غربي تشكيل شد، موافقت نمود:

وزارت صنايع و معادن موظف است با هماهنگي سازمان مديريت‌ و ‌برنامه ‌ريزي كشور و با رعايت مقررات قانوني نسبت به موارد ذيل اقدام نمايد:

الف - اختصاص مبلغ سه ميليارد (000/000/000/3) ريال جهت انجام مطالعات فاز تفصيلي زون‌هاي سه ‌گانه معدني در استان توسط سازمان زمين شناسي و اكتشافات معدني ايران طي سال‌هاي 1385و1386.

ب (منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- انجام مطالعه وتهيه امكان‌ سنجي ايجاد سه شهرك صنعتي در شهرهاي ماكو، پلد‌شت وشوط و ارايه نتيجه به هيأت وزيران توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران.

ج (منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- اختصاص مبلغ بيست ميليارد (000/000/000/20) ريال از محل اعتبارات شهرك‌هاي فن‌آوري صنايع كوچك براي تجهيز شهرك فن‌آوري الكترونيك و صنايع غذايي اروميه در سال 1385 توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران.

تبصره - نام شهرك فن‌آوري الكترونيك اروميه به شهرك فن‌آوري صنايع غذايي و الكترونيك تغيير مي‌يابد.

*)تبصره بند ج اين تصويب نامه، به موجب بند (50) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

د (منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- تأمين پنجاه درصد (50%) اعتبار مورد نياز ايجاد تصفيه ‌خانه‌هاي فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي اروميه (1) و (2) از محل طرح ملي مربوط در سال 1385 توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران.

ه(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)ـ - طراحي و اجراي تصفيه ‌خانه‌هاي فاضلاب شهرك‌هاي صنعتي مياندوآب و خوي از محل طرح ملي مربوط در سال 1386 توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي ايران.

و (منسوخه 17ˏ06ˏ1400)- اختصاص مبلغ شش ميليارد (000/000/000/ 6) ريال براي كمك به زير‌ساخت هـاي شهرك‌هاي صنعتي در مناطق كمتر توسعه يافته استان در سال 1385 از محل رديف 503805 توسط سازمان صنايع كوچك و شهرك‌هاي صنعتي.

ز - انجام سرمايه‌ گذاري به نسبت چهل درصد (40%) ‌سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و شصت درصد (60%)‌ (بخش غير دولتي)‌ در طرح‌هاي مطالعه شده توسط سازمان مذكور در سال جاري پس از تأييد شوراي اقتصاد.

ح - انجام مطالعات تفصيلي بر روي ذخاير ماده معدني تيتان استان و در صورت مثبت بودن نتايج انجام مطالعات فني و اقتصادي طرح تيتان براي ايجاد واحد فرآوري آن طي سال‌هاي 1385 و1386 توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران.

پرويز داودي - معاون اول رييس‌ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0