موظف نمودن وزارت صنايع ومعادن نسبت به تكميل كليه شهركهاي صنعتي ،احداث يك واحدتصفيه خانه فاضلاب درشهرك صنعتي علي آبادوواحدهاي صنعتي توليد ماشين آلات ،ادوات ودنباله هاي كشاورزي مرتبط باصنايع دريايي دراستان گلستان

مصوب 1384/12/24 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف نمودن وزارت صنايع و معادن نسبت به تكميل كليه شهركهاي صنعتي ،احداث يك واحد تصفيه خانه فاضلاب در شهرك صنعتي علي آباد و واحدهاي صنعتي توليد ماشين آلات ،ادوات و دنباله هاي كشاورزي مرتبط با صنايع دريايي دراستان گلستان
مصوب 1384,12,24

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن موقت ميباشد.
*)با توجه به متن، وضعيت موقت است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 24 / 12 / 1384 كه در مركز استان گلستان تشكيل شد، موافقت نمود:‌

وزارت صنايع و معادن موظف است اقدامات زير را به انجام برساند:

1ـ از محل رديف احداث زيربناهاي بخش معدن مبلغ پنج ميليارد ريال در سال 1385 به استان گلستان اختصاص دهد.

2(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)ـ با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور حداقل مبلغ ده ميليارد ريال از محل اعتبارات رديف 503805 (ايجاد زيرساخت شهركهاي صنعتي) در سال 1385 براي تكميل كليه شهركهاي صنعتي استان گلستان اختصاص دهد. اعتبار يادشده با نظر استانداري گلستان هزينه مي‌شود.

3(منسوخه 17ˏ06ˏ1400)ـ در سال 1385 نسبت به انجام مطالعات تصفيه‌خانه فاضلاب در شهركهاي صنعتي استان گلستان و احداث يك واحد تصفيه‌خانه فاضلاب در شهرك صنعتي علي‌آباد از محل اعتبارات سازمان صنايع كوچك و شهركهاي صنعتي ايران اقدام نمايد.

4ـ مطالعات امكان‌سنجي احداث واحدهاي صنعتي توليد ماشين‌آلات، ادوات و دنباله‌هاي كشاورزي و واحد صنعتي توليد محصولات مرتبط با صنايع دريايي (شناورهاي دريايي و…) را در سال 1385 انجام و در صورت تأييد توجيه‌ پذيري طرح با مشاركت بخش غيردولتي (به ميزان شصت درصد (60%)) و پس از تصويب شوراي اقتصاد نسبت به احداث آنها اقدام نمايد.

پرويز داودي ـ معاون اول رئيس‌جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0