اتخاذ تصميماتي درخصوص عملياتي كردن پروژه‌ها وتوافقهاي بين استانداري سيستان و بلوچستان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تكاليف دستگاههاي اجرايي نسبت به انجام تعهدات خود درخصوص استان مذكور

مصوب 1384/09/24 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اتخاذ تصميماتي درخصوص عملياتي كردن پروژه‌ها وتوافقهاي بين استانداري سيستان و بلوچستان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و تكاليف دستگاههاي اجرايي نسبت به انجام تعهدات خود درخصوص استان مذكور
مصوب 1384,09,24

*) رديفهاي 1 ، 3 الي 5 و رديف هاي 11 و 13 جدول وزارت صنايع و معادن اين مصوبه به موجب بند (51) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ مورخ 17 /06 /1400 با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، منسوخ مي شود.
*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)اين تصويبنامه به موجب بند 84پيوست 2 مصوبه شماره 156680 /ت58411هـ مورخ 27 /12 /1399 با موضوع تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن) معتبر اعلام شده است.
*)با توجه به متن مصوبه موقت ميباشد
*)به موجب بند (1085) قسمت (3) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، رديف 1 و 2 جدول پيوست بند 1 نسخ مي شود

هيئت وزيران درجلسه مورخ ۲۴ /۹ /۱۳۸۴ كه در مركز استان سيستان و بلوچستان تشكيل گرديد، موافقت نمود:

۱- دستگاههاي اجرايي نسبت به عملياتي ‌كردن پروژه‌ها و توافقهاي بين استانداري سيستان و بلوچستان و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور و دستگاه مربوط مطابق پيوست اين تصويبنامه كه تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، اقدام و گزارش مربوط را هر دو ماه يك بار به معاونت اجرايي رئيس‌جمهور ارسال نمايند.

۲- دستگاههاي اجرايي مكلفند نسبت به انجام تعهد‌هاي خود در رابطه با سفر مقام معظم رهبري و تكاليف موضوع تصويبنامه‌هاي ۱۶۵۳۲ /ت۲۶۷۹۰هـ مورخ ۶ /۵ /۱۳۸۱، شماره ۶۲۱۶۴ /ت۳۱۹۷۱هـ مورخ ۱۱ /۱۱ /۱۳۸۳ و شماره ۲۸۵۵۷ /ت۲۹۷۳۸ هـ مورخ ۱۰ /۵ /۱۳۸۴ اقدام و براي مواردي كه اعتبار مربوط بايد درلايحه بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور پيش‌بيني گردد، هماهنگي لازم را با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور انجام دهند و در ساير موارد از محل اعتبارات مربوط يا منابع داخلي اقدام لازم را معمول نمايند. دستگاه‌هاي ياد شده مكلفند گزارش اقدامات خود را هر دوماه يك ‌بار به معاونت اجرايي رئيس‌جمهور ارسال نمايند.

۳- دستگاههاي دولتي نسبت به پرداخت بدهي خود به شهرداري‌ها‌ي استان تا پايان سال ۱۳۸۵ از محل صرفه‌جويي در اعتبارات جاري هماهنگي واقدام نمايند.

۴- مبلغ ده ميليارد ريال ازمحل اعتبارات رياست جمهوري براي تأمين جهيزيه دختران تحت پوشش كميته امداد امام خميني(ره) اختصاص مي‌يابد.

۵(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)- دبيرخانه شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي نحوه ايجاد منطقه ويژه اقتصادي در منطقه زابل را بررسي نمايد.

6 (اصلاحي 12ˏ02ˏ1386)ـ به منظور تسريع در انجام وظايف دستگاه‌هاي اجرايي در سطح واحدهاي تقسيمات كشوري جديدالتأسيس و كاهش مسير انجام كارها و هزينه‌ها، كليه دستگاه‌هاي اجرايي موظفند واحدها و نمايندگي‌هاي خود را در مجتمع‌هاي اداري واحد تقسيمات كشوري كه حسب نظر فرماندار يا بخشدار تشكيل مي‌شود مستقر و از ايجاد واحدهاي مستقل خودداري نمايند.
دستورالعمل مربوط شامل نحوه ساخت مجتمع‌هاي با تراز محدود، نحوه اداره، تأمين هزينه‌هاي اداري آن و ساير موارد توسط وزارتخانه‌هاي كشور و مسكن و شهرسازي و سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور تهيه و به دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ مي‌شود.

۷- به منظور مقابله با ورود و توزيع مواد مخدر و پيشـگيري و درمان معتادان استان، مبلغ پنجاه ميليارد ريال براي پيشگيري و كاهش تقاضا و پنج ميليارد ريال براي بخش درمان و دويست ميليارد ريال براي مقابله با عرضه، در بودجه سال ۱۳۸۵ كل كشور پيش‌بيني شود.

پرويز داودي
معاون اول رئيس ‌جمهور


ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان آموزش و پرورش
ارقام به ميليون ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

از محل اعتبارات متمركز براي 830 مدرسه كپري در بودجه سال 1385 تامين اعتبار گردد.
2

تامين اعتبار براي احداث دو باب دبيرستان كار و دانش در نيكشهر و سرباز در بودجه سال 1385
3

احداث 6 واحد دبيرستان شبانه روزي علاوه بر سهم استان (5 باب توسط سازمان مديريت در بودجه سال 1385 و يك واحد از اعتبارات وزارت نفت).
4

از محل اعتبارات متمركز سواد آموزي كمك مناسبي با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي به استان انجام شود.
5

پيگيري تامين اعتبار تكميل مجتمع پيش دانشگاهي
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان ارتباطات و فناوري اطلاعات
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

اتصال 21 شهر باقيمانده استان به شبكه ديتا تا پايان سال جاري
2

واگذاري سيم كارتهاي باقي مانده ثبت نام شدگان متقاضي تلفن همراه در سطح استان حداكثر تا دو ماه ديگر
3

پوشش كامل شبكه تلفن همراه در جاده هاي اصلي استان تا پايان نيمه اول سال 1385
4

اتصال كليه دانشگاههاي دولتي و غير دولتي و پژوهشكده هاي استان به شبكه فيبر نوري ظرف شش ماه آينده
5

اتصال به شبكه فيبر نوري 5 شهر استان تا پايان سال جاري و شهر ديگر حداكثر تا پايان برنامه چهارم توسعه
6

تقويت فعاليتهاي شركت پست استان
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان بازرگاني
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

ارائه طرح حذف ماليات واردات توسط تعاونيهاي مرز نشين در وزارت اقتصاد و امور دارايي.
2

ايجاد مركز اطلاع رساني بازرگاني در استان
3

تمديد مفاد الف وب بند 6 مصوبه شماره 62164 /ت31972ه مورخ 11 /11 /1383 هيات دولت در خصوص افزايش سرانه مصرف آرد تا 15 كيلوگرم براي مناطق شهري و روستايي و اعلام كالابرگ ويژه مناطق خشكسالي تا پايان برنامه چهارم با تصويب هيات دولت.
4

پيگيري موضوع واگذاري نمايشگاه بين المللي زاهدان به بخش خصوصي با تخفيف مناسب.
5

پرداخت تسهيلات ارزان قيمت از محل كمكهاي فني و اعتباري وزارت بازرگاني به بخش خصوصي براي احداث يك واحد سيلو در استان.
6

هماهنگي با سازمان مديريت و برنامه ريزي سازمان تعاون روستايي و سازمان حمايت براي رفع مشكل يارانه حمل كالاي اساسي استان.
7

ايجاد شعبه بانك توسعه صادرات استان
8

بررسي و ارائه گزارش در مورد علل كمبود شير يارانه اي در استان.
9

تامين اعتبار لازم براي آموزش تجار و بازرگاني
10

اعطاي تسهيلات براي احداث كارخانه آرد از گندم وارداتي و صدور مجدد آن به كشورهاي مجاور.
11

استفاده از ظرفيتهاي موجود بندر چابهار براي واردات كالاهاي وارداتي توسط شركت بازرگاني ايران.
12

پيگيري و تسريع در ايجاد منطقه ويژه اقتصادي زابل
13

اعلام يك نوبت كالابرگ قند و شكر تركيبي به عنوان هديه سفر براي استان.
14

اجراي مصوبه شماره 26790 /ه مورخ 6 /5 /1384 هيات محترم وزيرانليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان بهداشت ،درمان و آموزش پزشكي
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

حل اساسي مشكل واگذاري زمين مجتمع دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان و اجرا يكامل پرديس دانشگاه از محل طرح 3017162
2

تكميل عمليات ساختماني و تجهيز بيمارستان و تجهيز بيمارستان علي بي ابيطالب (ع) زاهدان جهت رسيدن از 330 تخت موجود به 540 تخت از محل بودجه سال 1385 بر اساس نظام سطح بندي
3

احداث و تجهيز بيمارستانهاي شهرهاي نيكشهر و سرباز،بال دوم چابهار و بال دوم ايرانشهر و كنارك از محل بودجه سال 1385 و اعتبارات در اختيار دانشگاه(بر اساس سطح بندي خدمات)
4

خريد و راه اندازي دستگاههاي MRI، سي تي اسكن و آنژيوگرافي عروق براي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات درماني زاهدان از طريق مشاركت بخش خصوصي
5

تعداد بيست واحد مسكوني پزشك متخصص نيز توسط استان در شهرهاي زاهدان (پانزده واحد) و زابل (پنج واحد) در سال 1388 احداث مي گردد
6

تكميل طرح شبكه هاي بهداشتي و درماني استان با پوشش 100% طي برنامه چهارم توسعه از محل طرح 303057
7

احداث مجتمع خوابگاهي پسران با ظرفيت 500 نفر براي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان از محل تسهيلات بانكي در رديف خوابگاههاي پس از تاييد معاونت آموزشي
8

صدور مجوز تاسيس آموزشكده پرستاري و مامائي ايرانشهر
9

گسترش دوره هاي تربيت دستياري،PHD،كارشناسي ارشد،كارشناسي،كارشناسي نا پيوسته و كارداني بر اساس پتانسيلهاي دانشگاه علوم پزشكي زاهدان
10

صدور مجوز تبديل دانشگاه علوم پزشكي زابل به دانشگاه و پذيرش دانشجو در رشته هاي كارداني اتاق عمل،فوريتهاي پزشكي،بهداشت محيط هوشبري كارشناسي ناپيوسته بهداشت عمومي و كارشناسي پيوسته و ناپيوسته مامائي و دكتراي داروسازي
11

تامين اعتبار لازم جهت تجهيز و تعمير و راه اندازي بخش هاي NICU،رواني،سوختگي،سيستم HIS،و ساخت و تجهيز پانسيونهاي متخصصين در بيمارستانهاي حضرت امام (ره) و اميرالمومنين (ع)
12

تامين اعتبار لازم جهت تكميل و تجهيز 20 باب خانه بهداشت جديد و 10 باب پايگاه اورژانس شهري و روستايي با قدمت بيش از 40 سال در زهك و زابل از محل طرح 303057
13

تامين اعتبار لازم جهت ساخت يك بيمارستان 48 تختخوابي براي شهرستان جديد التاسيس زهك در صورت تاييد سطح بندي
14

تامين اعتبار لازم جهت تكميل دو باب خوابگاه دانشجويي در دست احداث دانشكده علومم پزشكي زابل از محل تسهيلات بانكي
15

تامين اعتبار لازم جهت ساخت و تجهيز يك بيمارستان 32 تختخوابي در شهر مرزي دوست محمد با توجه به آمار جمعيتي و مجاورت با مرز در صورت تاييد سطح بندي در بودجه سال 1385
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان جهاد كشاورزي
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين تسهيلات از محل بند ب تبصره 2 قانون بودجه سال 1384 براي اجراي طرحهاي گلخانه اي و باغداري (به هر ميزان كه استان جذب كند).
2

خريد 5 هزار تن گوشت توليدي استان توسط شركت پشتيباني خدمات دام در سالجاري
3

اختصاص تسهيلات بدون بهره براي برقي كردن چاههاي آب كشاورزان (در حد جذب استان)
4

اعطاي مجوز واردات ميوه هاي گرمسيري به استان و بررسي و اعلام نظر مورد واردات نارنگي ظرف يكماه.
5

تمديد مهلت قانوني اجراي ماده 34 موضوع تبصره 20 قانون بودجه سال 1383 (واگذاري اراضي).
6

پيش بيني و تامين اعتبار مورد نياز براي مطالعه طرح ايجاد شركتهاي سهامي زراعي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
7

تامين اعتبار مورد نياز براي آبخيزداري 200 هكتار از اراضي حوزه هاي آبخيز استان و مهار 60 ميليون متر مكعب از روان آبها طي 4 سال آينده توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

انجام بررسي و تصميم گيري فوري براي جابجايي پادگان ارتش در شهر زاهدان
2

انجام هماهنگي لازم براي تامين نيازهاي منطقه از طريق فرودگاه ارتش در سفر
3

بررسي و تصميم گيري در مورد مشكلات طرح انسداد مرزهاي خاكي و آبي و نيازهاي نيروي انتظامي در جلسه مشترك وزارت كشور و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح
4

بررسي و هماهنگي و پيگيري لازم براي پاكسازي مناطق آلوده به مين
5

بررسي موضوع سرمايه گذاري سازمان اتكا در بخش هاي كشاورزي و صنايع توليدي استان و اعلام نتيجه
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان راه و ترابري
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

3

تامين اعتبارلازم براي بهسازي راههاي بيرجند،زاهدان،زابل و دشتك توسط راه و ترابري
4

منظور نمودن رديف لازم در بودجه براي توسعه راههاي پرترافيك استان در بودجه هاي سنواتي
5

تامين اعتبار مورد نياز براي اجراي پروژه راه زابل – نهبندان.
6

بستن پيمان كليه قطعات طرح بهسازي و نوسازي محور ترانزيت كه به پيمان نرفته در سال سالجاري
7

تخصيص اعتبار براي احداث باند جديد مسير سراوان- آسپيچ در سالجاري


6


8

با توجه به عقب ماندگي استان نسبت به تخصيص اعتبار بيشتر از محل 1500 ميليارد ريال مصوبه مجلس شوراي اسلامي براي راه هاي روستايي اقدام مي گردد.
9

تخصيص تسهيلات لازم براي نوسازي ناوگان حمل و نقل استان و پايانه هاي بار و مسافر با يارانه كافي از طريق سيستم بانكي.
10

تامين اعتبار مكفي براي تسريع در احداث پل جكيگو
11

توافق با سازمان مديريت و برنامه ريزي براي تعيين اعتبار تكميل و بهسازي فرودگاه سراوان.
*)به موجب بند (1085) قسمت (3) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، رديف 1 و 2 جدول پيوست بند 1 نسخ مي شود


وزارت
سازمان رفاه و تامين اجتماعي
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين اعتبار براي ايجاد و احداث مراكز توانبخشي از محل منابع استاني
2

تخصيص اعتبار براي تكميل شبانه روزي و شيرخوارگاههاي سازمان بهزيستي در استان در سال 85


8


3

تامين اعتبار براي احداث 300 دواحد مسكوني براي اسكان محرومين در سطح استان از محل اعتبارات وزارت رفاه و تامين اجتماعي از پروژه هاي سفر مقام معظم رهبري
4

تامين اعتبار از محل اعتبارات سالجاري وزارت رفاه براي راه اندازي مركز نگهداري و درمان و بازپروري معتادين و پيش بيني اعتبار لازم براي سالهاي بعد در قوانين بودجه
5

تخصيص اعتبار براي پرداخت مستمري به حدود 1000 نفر از معلولين تحت پوشش سازمان بهزيستي از اعتبارات سفر
6

كمك به تشكلها و موسسات خيريه غير دولتي از اعتبارات وزارت رفاه

75 /07

اولويت استان در افزايش سهم سازمانهاي بيمه گر در خدمات سرپايي بخش خصوصي


6


8

اعطاء بورسيه به تعدادي از پزشكان عمومي نمونه استان جهت ادامه تحصيل در رشته هاي اقتصاد بهداشت،پزشكي خانواده،طب سالمندان و توانبخشي
9

تكميل و تجهيز اردوگاه هاي نگهداري معتادين و مجرمين مواد مخدر با همكاري سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
وزارت
سازمان صنايع و معادن
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

2

اعمال معافيتهاي مالياتي به ميزان صد در صد و به مدت 15 سال با هماهنگي وزارت امور اقتصادي و دارايي.


8


3

4

5

6

تسريع در اجراي طرح احداث كارخانه فرآوري خرما در شهرستان سراوان توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.

75 /07

تكميل طرح كشتي سازي چابهار با اولويت احداث موج شكن توسط سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران.


6


8

سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران نسبت به سرمايه گذاري در حداقل 5 طرح صنعتي كه مطالعات آن انجام شده با مشاركت بخش خصوصي اقدام نمايد.
9

پرداخت تسهيلات به طرح هاي اكتشافي بخش خصوصي در استان از سوي صندوق سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران و تضمين آن توسط صندوق بيمه معدني و بخشودگي آن در صورت عدم حصول نتايج مثبت.
10

اولويت در تامين اعتبار كليه طرحهاي مطالعاتي در زمينه هاي ژئوفيزيك هوائي و ژئوشيمي توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي در سال 1385.
11
12

تسريع در شروع عمليات اجرايي استخراج و فرآوري آنتيموان و مس چهل كوره توسط سازمان توسعه و نوسازي معادن.
13

14

تامين ارز مورد نياز كارخانجات سيمان در دست اجراي استان تا سقف 35 ميليون دلار از صندوق ذخيره ارزي.


35 ميليون دلار


ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان علوم،تحقيقات و فناوري اطلاعات
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين خوابگاههاي دانشجويي تا سقف سرانه متوسط ملي طي سالهاي 1385 و 1386
2

بازنگري سرانه فضاي خوابگاهي دانشگاههاي استان در سقف مصوب برنامه با رعايت اولويت مناطق محروم و تامين اعتبار لازم جهت احداث خوابگاه تا سقف سرانه مورد نياز تا سال پاياني برنامه چهارم
3

اعطاي 50 بورس تحصيلي بلند مدت در طول برنامه چهارم به دانشگاههاي استان
4

تعيين تكليف عوارض و هزينه انشعابات دريافتي از دانشگاهها

105

ارتقا مراكز آموزش عالي ايرانشهر به دانشگاه در صورت فراهم نمودن حداقل امكانات توسط آن مركز
6

تامين اعتبار لازم براي تجهيز تالار فردوسي
7

انجام اقدامات لازم براي تاسيس مركز تحقيقات هامون
8

مشموليت دانشگاه دريانوردي چابهار مشمول بند «ز» ماده قانون برنامه چهارم توسعه
9

واگذاري موسسه اقيانوس شناسي به دانشگاه چابهار و پادار نمودن بودجه آن توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
سازمان
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين اعتبار تجهيز و تكميل فرهنگسراي جوان زاهدان و مجتمع فرهنگي سرباز در بودجه سال 85 با هماهنگي سازمان مديريت و برنامه ريزي
2

اختصاص اعتبار براي بازسازي و مرمت مساجد استان در سال جاري با هماهنگي سازمان اوقاف و امور خيريه

5 /2
5 /23

كمك به كانون هاي فرهنگي و مساجد استان در حد مقدورات در سال جاري
4

تامين اعتبار به ميزان يك سوم اعتبار تامين شده از محل اعتبارات سفر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي براي تجهيز مراكز فرهنگي خانه هاي فرهنگ محله اي – كتابخانه هاي تازه تاسيس اجراي طرحهاي فرهنگي هنري و كنگره بين المللي شعر و ادب حضرت فاطمه (س)

10ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت كشور
سازمان
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تخصيص مبلغ 50 ميليارد ريال از محل اعتبار رديف 503260 حوادث غير مترقبه و 50 ميليارد ريال از محل اعتبار ماده 10 قانون تنظيم بخشي از مقررات دولت براي پيشگيري،اجرا و تكميل پروژه هاي حوادث غير مترقبه استان

1002

با هماهنگي وزارت مسكن و شهرسازي نسبت به مطالعه طرح بافت هاي فرسوده شهرهاي استان تسريع و فراهم نمودن شرايط لازم براي استفاده از تسهيلات فاينانس تا سقف 25 ميليون دلار


25 ميليون دلار فاينانس


ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان مسكن و شهرسازي
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين اعتبار براي انجام مطالعات طرح كالبدي منطقه جنوب شرقي كشور در فصل عمران شهري

10
102

تامين اعتبار براي انجام مطالعات طرح منطقه جنوب شرق كشور و انتقال اطلاعات طرحهاي توسعه و عمران ناحيه اي در محيط GIS در فصل عمران شهري

5

5


3

تامين اعتبار از محل اعتبارات توازن منطقه اي براي مطالعه و تهيه نقشه هاي ريز پهنه بندي زلزله و ژئوتكنيك براي شهرهاي استان
4

تامين مبلغ 20 ميليارد ريال اعتبار براي اجراي خط انتقال آب به شهر رامشار توسط شركت عمران و شهرهاي جديد طي دو سال و مبلغ 10 ميليارد ريال از محل اعتبارات استان

10

10205

تامين مبلغ 15 ميليارد ريال براي خريد 96 واحد مسكوني استيجاري جديد الاحداث با پرداخت ده ساله توسط شركت عمران شهرهاي جديد


15


6

تامين اعتبار مورد نياز براي احداث 450 واحد مسكن استيجاري طي 3 سال از محل اعتبارات سازمان ملي زمين و مسكن و تسهيلات بانكي


180

ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت نفت
سازمان
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

نسبت به بررسي مجدد و احداث خط انتقال مواد سوختي از كرمان به زاهدان ظرف مدت 2 ماه اقدام و نتيجه را به هيات دولت گزارش نمائيد
2

كمك به احداث و تكميل مجتمع آموزشي دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني زاهدان

5 /7
5 /73

كمك به احداث خوابگاه مجتمع آموزشي شبانه روزي دخترانه طي سه سال

10
104

سوخت رساني به مجتمع آب شيرين كن چابهار و كنارك (بعد از اعلام كتبي استانداري يا وزارت نيرو)
5

بررسي و اقدام لازم براي احداث جايگاه عرضه سوخت در محورهاي ترانزيتي استان
6

اجراي طرح گازرساني به شرق كشور و استان سيستان و بلوچستان طي سه سال گذشته ... مسافت در صورت تامين اعتبار براي تهيه تجهيزات و لوله هاي خط انتقال (حدود 2 /1 ميليارد دلار) و تامين هزينه خط انتقال از محل منابع داخلي وزارت نفت و همچنين برنامه ريزي و اجراي عمليات گازرساني به شهرهاي استان در صورت اجراي طرح فوق2 /1 ميليارد دلار هزينه اجراي طرح خط انتقال گاز به شرق كشور و استان


ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان نيرو
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تسريع در انجام مطالعات سدهاي در دست مطالعه خصوصاً سدهاي كهير وزيردان
2

تعيين سايت نيروگاههاي گاز حدود 300 مگاواتي چابهار آغاز عمليات احداث آني
3

اجراي پروژه احداث نيروگاه جديد زاهدان به ظرفيت 300 مگاوات به محض تامين گاز مورد نياز
4

تسريع در عمليات احداث خط 230 كيلو وات جكيگور به سرباز و سراوان و بهره برداري از آنها تا سال 1387
5

كلنگ زني خط 400 كيلو وات بيرجند به زاهدان و تامين اعتبار لازم براي سالجاري و دو سال آينده به نحوي كه در سال 1386 بهره برداري برسد.
6

احداث خط 230 كيلو وات چابهار به نيكشهر و ايرانشهر و پستهاي مربوطه تا نيكشهر در سال 1386 و كل پروژه تا سال 1387 به بهره برداري برسد.
7

تسريع در تكميل تصفيه خانه آب آشاميدني چابهار و زاهدان
8

تخصيص 80 ميليارد ريال از اعتبار 1500 ميليارد ريالي موضوع كمك به مجتمع آبرساني روستايي به استان (در صورت تصويب دو دولت)

150
1509

بررسي مجدد در خصوص ميزان آبونمان برق مصرفي استان با توجه به وضعيت هواي شهرستان استان
10

تسريع در مطالعه تامين دراز مدت آب شهرستانهاي خاش و سراوان
11

در خصوص تامين سالانه يارانه آب آشاميدني روستائيان و زيان ناشي از انتقال آب چاه نيمه به زاهدان،پس از تصويب شوراي اقتصاد به .... نظر براي استان سيستان و بلوچستان توسط دفت عمران شهري و روستايي سازمان اقدام شود
ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان سازمان محيط زيست
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

اختصاص مبلغ اعتبار براي كمك به حفظ و پرورش گونه تمساح پوزه كوتاه انسان.

5 /02

اختصاص اعتبار بريا كمك به تامين تجهيزات و امكانات مورد نياز اداره كل حفاظت محيط زيست استان.

7 /03

برگزاري همايش روز جهاني تالاب ها در استان
4

اعتبار مورد نياز براي تهيه طرح مديريت تالاب هامون و تالاب ساحلي خليج گواتر در بودجه سال آينده سازمان پيش بيني گردد.
5

پيش بيني اعتبار لازم براي بازنگري طرح مناطق حفاظت محيط زيست استان در بودجه سال آينده سازمان.
6

تخصيص اعتبار براي تعمير و تجهيز پايگاهها و محيط بانيهاي مناطق حفاظت شده محيط زيست و خريد مستثنيات حصار كشي مناطق.

300ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان بنياد شهيد و امور ايثارگران
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

تامين اعتبار لازم جهت كمك به تعمير،بازسازي و وديعه مسكن والدين شاهد به تعداد 150 فقره و سرانه 20 ميليون ريال به ميزان 50 درصد

3
32

كمك به تامين مسكن كليه جانبازان فاقد توان مالي به تعداد 400 نفر به صورت ميانگين هر كدام 10 ميليون ريال به صورت بلاعوض و اختصاص يك فقره وام بانكي از محل اعتبارات بنياد به ميزان 50 درصد

2
23

اختصاص وام مسكن به 42 نفر از آزادگان و پرداخت سرانه 10 ميليون ريال بصورت بلاعوض

42 /0
42 /04

تعداد 68 نفر از جانبازان از كار افتاده كلي و 124 جانباز زير 25 درصد داراي مشكلات حاد و خاص جسماني تحت پوشش حالت اشتغال قرار گيرند.
5

اختصاص اعتبار براي احداث مجتمع فرهنگي و توانبخشي ايثار در مركز استان در سالجاري

2
26

جانبازان زير 25% (رزمندگان خاص) فاقد هر نوع شغل و درآمد در سال آتي تحت پوشش طرح حمايت از رزمندگان قرار گيرند.
7

اختصاص اعتبار براي پاسخگويي به درخواستهاي موردي و حل موارد خاص در طول سفر رياست محترم جمهور به استان

1
1ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

طراحي و موزه آرايي و تجهيز موزه بزرگ زاهدان به طوري كه سال 1386 به بهره برداري برسد.


5 /25 /22

تمليك ساختمان سابق دادگستري (بسيج سپاه) كه در فهرست آثار ملي نيز شده است طي فرآيند قانوني انجام و بهاي آن با ساز و كار قانوني به سپاه پاسداران استان پرداخت شود.

5 /2
5 /23

مطالعه،احداث،توسعه و تجهيز زير ساختهاي گردشگري از محل اعتبارات ملي سازمان در چابهار و شهر سوخته و مطالعه و تهيه زير ساختهاي گردشگري براي روستاهاي قلعه نو و سيب،تيس،سوران و سرباز و تمين

5 /11
5 /114

قطبهاي گردشگري تالاب بين المللي هامون به محوريت كوه خواجه و سواحل گواتر چابهار و حوزه تفتان بعنوان مناطق نمونه گردشگري در استان به تصويب برسد و مطالعات بايد انجام شود.
5

مرمت و احياي آثار شاخص بخصوص كوه خواجه و مجموعه تاريخي،بمپور،تيس،ناصريه ايرانشهر و قلعه سيب سراوان

5
56

در صورت واگذاري زمين توسط شهرداريها يا دستگاههاي ذي ربط در استان به تعداد هر شهرستان يك كمپينگ با ظرفيت حداقل 250 نفر و حداكثر 700 نفر احداث گردد.
7

ساماندهي اشياء و اموال فرهنگي و ساماندهي گنجينه زاهدان و موزه شهداء و عشايري و محلي

2 /2
2 /2ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان
بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

اعطاي وام قرض الحسنه ضروري وديعه مسكن،درمان،تحصيل و ... علاوه بر سقف اعتباري استان به واجدين شرايط معرفي شده از سوي استانداري از طريق بانكهاي عامل

502

انجام مطالعه براي ايجاد منطقه مالي و اعتباري در استان و تاسيس شعبه بانك توسعه صادرات طبق مقررات
3

توصيه به بانكهاي عامل استان كه با توجه به وضعيت استان و براي تشويق سرمايه گذاري بخش خصوصي، طبق قانون حداقل ممكن سهم آورده محاسبه و اعمال گردد.
4

بانك مركزي معادل يكصد ميليارد ريال مابه التفاوت به نرخ سود و كارمزد كه توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي تخصيص خواهد داد حداقل 1500 ميليارد ريال تسهيلات را به منظور اجراي طرحهاي داراي توجيه فني و اقتصادي استان در سالجاري اختصاص دهد


1500


ليست موارد توافق شده با وزارتخانه ها و سازمانها
وزارت
سازمان صدا و سيما
ارقام به ميليارد ريال


رديف

-عنوان پروژه

ميزان اعتبار تعهد شده

ميزان تسهيلات تعهد شده

ملاحظات

84

85

86

87

كل

1

اجراي تعداد 90 پروژه عمراني و فني در سطح استان

30
302

تامين اعتبار خريد قطعات يدكي كه دستگاههاي فرسوده و افزايش ايمني سيگنال رساني تا سقف 20 ميليارد ريال

20
203

افتتاح سيستم سيگنال رساني ماهواره هاي شبكه استاني صدا و سيماي هامون
4

اجراي طرح فرستنده 200 كيلو وات راديويي برون مرزي در شهر زابل
5

لينك صدارساني UHF شهر زاهدان تا يك ماه آينده
6

در صورت تامين اعتبار توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور از سال 1385 ميزان پوشش شبكه هاي تلويزيوني و راديويي استان تا بيش از 85% از جمعيت استان افزايش خواهد يافت.


310310


نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0