توزيع اعتبار رديف متفرقه 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط

مصوب 1384/05/12 نماينده ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

توزيع اعتبار رديف متفرقه 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط
مصوب 1384,05,12

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (117) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 29 جدول نسخ مي شود

تصميم نماينده ويژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه اي (عمراني) رديفهاي متفرقه در قانون بودجه سال ۱۳۸4 كل ‏كشور بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند "ب" تصويب نامه شماره 3084 /ت۳2798هـ مورخ 3 /2 /۱۳۸4 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي گردد:
اعتبار رديف‌ متفرقه 503551 با عنوان "طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زير ساختهاي منطقه آزاد مربوط " به مبلغ دويست و پنجاه ميليارد (000 /000 /000 /250) ريال به شرح جدول پيوست كه تأييد شده به مهر دفتر هيئت دولت مي باشد، توزيع مي شود؛ تا پس از مبادله موافقتنامه با دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط برابر مقررات مربوط به مصرف خواهد رسيد.

محمد رضا عارف
معاون اول رئيس جمهور

فهرست طرح ها و پروژه هاي موضوع رديف‌ «503551» (طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زير ساختهاي منطقه آزاد مربوطه)
واحد : ميليون ريال


رديف

-عنوان طرح - پروژه

استان محل اجرا

اعتبار مصوب

1

تكميل فاضلاب شهري آبادان

آذربايجان شرقي

20000

2

تكميل راههاي روستايي آبادان

آذربايجان غربي

3000

3

بهسازي روستاهاي آبادان

اردبيل

4000

4

تكميل آبرساني روستايي آبادان

اصفهان

4000

5

تكميل زير ساختهاي شهري آبادان

ايلام

25000

6

كمك به زير ساختهاي شهري اروندكنار

چهارمحال و بختياري

2000

7

كمك به زيرساختهاي كشاورزي و شيلات آبادان

بوشهر

5000

8

كمك به طرح آبرساني آبادان

خراسان جنوبي

20000

9

تكميل آبرساني خرمشهر

خوزستان

10000

10

تكميل فاضلاب شهري خرمشهر

سمنان

12000

11

بهسازي روستاي خرمشهر


5000

12

تكميل آبرساني روستاهاي خرمشهر


3000

13

كمك به زيرساختهاي شهري خرمشهر


20000

14

كمك به تجهيز مركز فني و حرفه اي خرمشهر


2000

15

كمك به تجهيز دانشگاه علوم و فنون خرمشهر


2000

16

تكميل استاديوم ورزشي خرمشهر


2000

17

تامين زيرساختهاي كشاورزي و شيلات خرمشهر


5000

18

كمك به زيرساختهاي مينوشهر


2000

19

تكميل منازل پزشكان بيمارستان ولي عصر خرمشهر


1000

20

تكميل گلزار شهداي خرمشهر


1000

21

تكميل و تجهيز اردوگاه شهيد جهان آرا خرمشهر


1000

22

تكميل جاده كمربندي آبادان و خرمشهر


4000

23

تكميل جاده اهواز – آبادان


5000

24

تكميل آبرساني روستايي دشت آزادگان


8000

25

بهسازي روستاهاي دشت آزادگان


7000

26

تكميل جاده سوسنگرد - اهواز


15000

27

كمك به زيرساختهاي شهري دشت آزادگان


10000

28

كمك به زيرساختهاي شهركهاي آبادان و خرمشهر


2000

29
جمع كل

250000

*)به موجب بند (117) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 29 جدول نسخ مي شود

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0