تعيين آقاي حميدرضابرادران شركاء - معاون رئيس جمهورورئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي كشوربه عنوان نماينده ويژه رئيس جمهوردرانجام جابجايي اعتبارات سال 1384وتوزيع وابلاغ اعتبارات منظوردربودجه سال 1384بين دستگاههاي اجرايي

مصوب 1384/01/28 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص انتخاب آقاي حميد رضا برادران شركاء بعنوان نماينده ويژه رييس جمهور جهت انجام جابجايي اعتبارات سال 1384 و توزيع و ابلاغ اعتبارات بين دستگاههاي اجرايي ذيربط
مصوب 1384,01,28

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)با توجه به متن مقرره وضعيت موقت است.
*)به موجب بند (160) پيوست (4) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، رديف هاي 30 و 48 جدول پيوست منسوخ مي باشد.
*)به موجب بند (114) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف هاي 10 و 35 جدول نسخ مي شود
*)رديف 54 جدول اين مصوبه به موجب بند (48) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، منسوخ مي شود.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 28/1/1384 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود :
آقاي حميد رضا برادران شركاء – معاون رييس جمهور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور – به عنوان نماينده ويژه رييس جمهور در موارد زير تعيين مي شود :

الف – انجام جابجايي اعتبارات سال 1384 مربوط به رديفهاي متفرقه موضوع بند « پ » تبصره (20) قانون بودجه سال 1384 كل كشور

ب – توزيع و ابلاغ اعتبارات حسب مورد هزينه اي ( جاري ) و تملك داراييهاي سرمايه اي ( عمراني ) رديفهاي متفرقه مشروحه جدول پيوست ، منظور در قانون بودجه سال 1384 كل كشور ، بين دستگاههاي اجرايي ذي ربط.
تصميماتي كه توسط نماينده ويژه رييس جمهور در خصوص امور اجرايي موارد ياد شده اتخاذ مي شود در حكم تصميمات رييس جمهور و هيئت وزيران بوده و لازم الاجراء مي باشد و با رعايت ماده (19) آيين نامه داخلي هيئت دولت قابل صدور خواهد بود .

محمد رضا عارف - معاون اول رئيس جمهوررديف

شماره طبقه بندي

عنوان

1

503116

اعتبارات درآمد – هزينه اي دستگاههاي اجرايي

2

503207

خريد ماشينهاي جايگزين موضوع جزء 2 بند « الف » تبصره 19

3

503287

پرداخت ضرر و زيان خريد هاي تضميني ، دانه روغني و شكر

4

503299

حقوق وعوارض گمركي دستگاههاي اجرايي مشمول ( جمعي و خرجي ) شامل ديون معوقه

5

503412

اعتبار موضوع 50% اجزاء 1 و2 بند « ذ » تبصره 1 و اجزاء 1 بند « الف » و (3-1) بند « ب » تبصره 19

6

503415

صندوق حمايت از صنايع الكترونيك – موضوع بند « ب » تبصره 4

7

503471

پياده سازي نظام آمارهاي ثبتي دستگاههاي اجرايي

8

503485

بكارگيري يافته هاي پژوهشي موضوع بند « د» ماده 45 قانون برنامه چهارم

9

503531

تأمين خودرو جمعي و نقل و انتقال معلولين – بهينه سازي مصرف انرژي

1011

503552

جلوگيري از آلودگي آب شرب تهران

12

503553

اعتبار توليد آمار برنامه هاي توسعه و مقدمات سرشماري عمومي و نوس و مسكن

13

503579

اعتبار موضوع اسكان عشاير

14

503610

وجوه اداره شده يراي اجراي طرحهاي توليدي

15

503624

مطالعه و اصلاح نظام اداري و استخدامي در دستگاههاي اجرايي

16

503630

تجهيز و توسعه تأسيات زيربنابي محور شرق

17

503643

خريد تجهيزات آتش نشاني و آموزش براي مقابله با آتش سوزي در شهرها و روستاهاي بالا چهارصد خانوار

18

503649

انتشار كتب و نشريات و برگزاري همايش ها – موضوع بند « خ » تبصره 1

19

503658

پرداخت مطالبات شركت كشتيراني از وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و استرداد ماليات شركتهاي هما ، آسمان ، نفتكش ، و كشتيراني جمهوري اسلامي ايران

20

503661

پروژه هاي وجوه اجتماعي

21

503671

بازسازي تأسيات آبي دردست بهره برداري

22

503711

مطالعات كاربردي آب وفاضلاب

23

503712

مديريت مصرف آب و اصلاح شبكه شهرهاي مسئله دار

24

503713

صندوق وجوه اجتماعي –وامي

25

503714

استرداد ماليات نهادها و بنيادهاي انقلاب اسلامي ( درآمد - هزينه )

26

503715

بزرگداشت يكصدمين سالگرد مشروطيت

27

503718

بهبود عبور و مرور شهر تهران

28

503719

بهبود عبور و مرور ساير شهرها

29

503720

كمك به بازسازي افغانستان

30

503731

احداث خطوط جديد راه آهن با مشاركت بخش خصوصي

31

503732

مشاركت در احداث آزاد راههاي كشور

32

503733

بهسازي راههاي مواصلاتي

33

503734

احداث راههاي مواصلاتي

34

503735

احداث بزرگراههاي كشور

3536

503751

ساماندهي و ارتقاء كيفيت نظام تصميم سازي و تصميم گيري اقتصادي و اقتصاد بين الملل

37

503758

سرمايه اوليه صندوقهاي حمايت از توسعه سرمايه گذاري در بخش كشاورزي ( درآمد - هزينه )

38

503770

ساماندهي و توسعه مسجد سليمان

39

503772

اصلاح باغات چاي ( به زراعي و به نژادي ) و استقرار سيستم هاي نوين آبياري و تأمين ماشين آلات مورد نياز باغداران چاي و نهاده هاي مربوط از طرق تعاوني هاي چايكاران با هدف اختلاط چاي داخلي و خارجي

40

503776

ايجاد يگان حفاظت و خريد خدمات انتظامي و پشتيباني

41

503778

تأمين ساختمان دادگاه ويژه روحانيت

42

503779

امور اداري ، تداركاتي و حفاظتي رؤساي جمهور و شخصيت هاي ارشد نظام

43

503780

احداث و تجهيز زمين هاي ورزشي روستايي

44

503781

احداث مدارس شبانه روزي دانش آموزي درمناطق استانهاي محروم و مرزي

45

503782

حفظ ، بازسازي ، نگهداري و بهره برداري صحيح اسناد ملي و تاريخي

46

503785

شوراي عالي استان ها و شوراهاي فرادستي

47

503789

افزايش مؤثر باسوادي در 10 استان محروم كشور

48

503794

مطالعه امكان سنجي راه آهن تهران – همدان

49

503799

خريد ويلچر و تجهيزات مورد نياز جانبازان قطع نخاعي

50

503800

ساماندهي اقدامات اجرايي سند آمايش سرزمين

51

503802

مطالعه امكان سنجي زير ساخت هاي عسلويه و اجراء محور عسلويه – پارسيان

52

503803

افزايش سرمايه صندوق ضمانت سرمايه گذاري كوچك

53

503804

تعمير و تجهيز كتابخانه و موزه ساختمان كتابخانه و موزه سابق مجلس

5455

503809

اعتبار موضوع تأمين مسكن متخصصين پزشكي

56

503810

كمك به ازدواج جوانان – موضوع بند « ش » تبصره 15

57

503812

اجراي طرحهاي توسعه در استان ايلام

58

503813

كمك به تأمين هزينه هاي تجهيزات و دفاتر مخابراتي روستايي

59

503816

كمك به بخش آموزش و پرورش ( تعاون بخش سرانه آموزش و پرورش )

60

503818

اعتبار مربوط به پرداخت حق جذب معلمان

61

503819

اعتبار مربوط به كسر احتمالي حقوق و مزاياي بخش بهداشت و درمان

62

503820

اعتبار مربوط به پرداخت مطالبات بازنشستگي كشوري و لشكري

63

503821

اعتبار مربوط به ترميم مستمري والدين و همسران شهداء

*)به موجب بند (114) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف هاي 10 و 35 جدول نسخ مي شود
*)به موجب بند (160) پيوست (4) تصويب نامه تنقيحي شماره 156680 /58411هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع حمل و نقل ريلي (راه آهن)"، رديف هاي 30 و 48 جدول پيوست منسوخ مي باشد.
*)رديف 54 جدول اين مصوبه به موجب بند (48) پيوست (1) تصويب نامه تنقيحي شماره 65589 /ت59131هـ با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي"، منسوخ مي شود.

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0