تغيير نام منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و محول گرديدن مسئوليت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران

مصوب 1383/12/16 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تغيير نام منطقه ويژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه ويژه صنايع معدني و فلزي خليج فارس و محول گرديدن مسئوليت اداره آن به سازمان توسعه ونوسازي معادن و صنايع معدني ايران
مصوب 1383,12,16
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (105) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 16/12/1383 بنا به پيشنهاد شماره 1016105 مورخ 6/12/1383 و‌زارت صنايع و معادن و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
منطقه و‌يژه اقتصادي معادن و فلزات به منطقه و‌يژه اقتصادي صنايع معدني و فلزي خليج ‌فارس تغيير نام مي‌يابد و مسؤو‌ليت اداره آن به سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران محول مي‌گردد.

محمد رضا عارف – معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0