اضافه شدن رئيس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي موضوع ماده 1 تصويبنامه تشكيل شورايي براي هماهنگي بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1383/07/29 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه راجع به الحاق رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي موضوع ماده 1 تصويبنامه تشكيل شورايي براي هماهنگي بين سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي
مصوب 1383,07,29
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 29 /7 /1383 بنا به پيشنهاد شماره 875 /29 /س مورخ 7 /7 /1383 ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
رييس ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز به تركيب اعضاي شوراي ‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي، موضوع بند (1) تصويب نامه شماره 76305 /ت19037 مورخ 29 /10 /1376 اضافه مي ‌شود.

محمد رضا عارف
معاو‌ن او‌ل رئيس‌ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0