تصويب ‎نامه راجع ‎به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان هرمزگان

مصوب 1383/06/29 وزراي عضو كميسيون سياسي دفاعي هيأت دولت
پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب ‎نامه راجع‎به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در استان هرمزگان
مصوب 1383,06,29

وزراي عضو كميسيون سياسي‎ ـ دفاعي هيئت دولت در جلسه مورخ 29/6/1383 بنا به پيشنهاد شماره 52503/42/4/1 مورخ 26/5/1382 وزارت كشور و به استناد ماده (13) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ـ مصوب 1362ـ با رعايت تصويب‌نامه شماره 58538/ت26118هـ مورخ 22/12/1380 تغييرات و اصلاحات تقسيماتي زير را در استان هرمزگان تصويب نمودند:

الف ـ شهرستان بندر لنگه
1ـ دهستان بوچير به مركزيت روستاي بوچير مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي بوچير، حميران، پاسگاه شهيد باقري، هشنيز، شركت راهسازي اشكند، برداحمدي، لاورچهو، پاسگاه لاورچهو، در تابعيت بخش گاوبندي شهرستان بندر لنگه مطابق نقشه1:250000 پيوست كه با مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، ايجاد و تأسيس شود.
2ـ مركز دهستان بهدشت از روستاي دشتي به روستاي زيارت انتقال مي‌يابد.
3ـ بخش كوشكنار به مركزيت روستاي كوشكنار متشكل از دهستانهاي كوشكنار و بهدشت در تابعيت شهرستان بندرلنگه ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ شهرستان گاوبندي به مركزيت شهر گاوبندي از تركيب بخش مركزي متشكل از دهستانهاي بوچير و مهرگان و شهر گاوبندي و بخش كوشكنار ايجاد و تأسيس شود.

ب ـ شهرستان بستك
1ـ روستاهاي كنارزرد، لاورشيخ، بارترك، بدمستان از دهستان مهران بخش مركزي شهرستان بندر لنگه منتزع و به دهستان هرنگ بخش جناح شهرستان بستك الحاق گردد.
2ـ دهستان كوخرد به مركزيت روستاي كوخرد مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي پراحمد ديخور، مهران، مزاجان، كوخرد، عالي‌جان، گربند، كوردان، آسوه، پربار، بار بدمستان، تخت گرو، نخل گرو، صالح‌آباد، شهرك فجر، لاورشيخ، بارترك، كنارزرد، تلخ اطهر، كوران، لاوردين در تابعيت بخش جناح شهرستان بستك مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود ايجاد و تأسيس شود.
3ـ بخش كوخرد به مركزيت روستاي كوخرد متشكل از دهستانهاي كوخرد و هرنگ در تابعيت شهرستان بستك ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ روستاي جناح مركز بخش جناح از توابع شهرستان بستك به شهر تبديل و به‎عنوان شهر جناح ناميده مي‌شود.
محدوده قانوني اين شهر بر اساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهدشد.

ج ‌ـ‌ شهرستان بندرعباس
1‌ـ‌ نام دهستان تخت از توابع بخش مركزي شهرستان بندرعباس به دهستان قلعه قاضي تغيير يابد.
2‌ـ‌ دهستان تخت به مركزيت رو‌ستاي تخت مشتمل بر رو‌ستاها، مزارع و مكانهاي تخت، سرمقسم، گيشان تخت، جغان، سرچاهان، شهرك تخت، زيارت سيدسليمان، خورخبازي، سردره، آب ريش، شاه عوضي، بهمرغ ‌برگدار، برو‌ك، كهور فرنگي، كهور كلاغي، محمود كلاهي، جلابي، بهرغ، چاهستان، پشمي در تابعيت بخش مركزي شهرستان بندرعباس مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئ‌ت دو‌لت تأ‌ييد مي‌شود، ايجاد و تأ‌سيس شود.
3‌ـ‌ بخش تخت به مركزيت رو‌ستاي تخت متشكل از دهستانهاي تخت و شميل در تابعيت شهرستان بندرعباس ايجاد و تأ‌سيس گردد.
4‌ـ‌ دهستان سرخون به مركزيت رو‌ستاي سرخون مشتمل بر رو‌ستاها، مزارع و مكانهاي سرخون، فتح‌الجليل، تنك بالا، باغو، قادمار، تأ‌سيسات شركت گاز، تنك پايين در تابعيت بخش مركزي شهرستان بندرعباس مطابق نقشه 250000:1 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دو‌لت تأ‌ييد مي‌شود، ايجاد و تأ‌سيس شود.
5 ـ بخش قلعه ‌قاضي به مركزيت روستاي قلعه قاضي متشكل از دهستانهاي قلعه ‌قاضي و سرخون در تابعيت شهرستان بندرعباس ايجاد و تأسيس گردد.
6 ـ دهستان رودبار به مركزيت روستاي رودبار مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي رودبار، گوين، كينوئي، تنگ‌گچ، چاهو، پركان آل موسي، آب مصلي، پركان گيشو،‌ گيشو تنگ اشكن، مزرعه كنار سبز، پرنيمه در تابعيت بخش خمير شهرستان بندرعباس مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، ايجاد و تأسيس شود.
7ـ بخش رويدر به مركزيت روستاي رويدر متشكل از دهستانهاي رويدر و رودبار در تابعيت شهرستان بندرعباس ايجاد و تأسيس گردد.

د ـ شهرستان رودان
روستاها، مزارع و مكانهاي آبگزان، مازغ‌ گران، سميلان، ده‌نفتي، پشت‌شاه، دربند و انارود، ده‌حاتان،‌كم‌ كني، اسپري، ده‌گدار پايين، تيدرگو، كرت، كم‌ جمال، ده‌جل، پاي‌ سرخ‌گيشو و ده‌پرك از دهستانهاي بجگان و نودژ، بخش آسمنيون شهرستان منوجان منتزع و به دهستان آبنما بخش مركزي شهرستان رودان الحاق گردد. مرز بين دو استان كرمان و هرمزگان مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، اصلاح مي‌شود.

هـ ـ شهرستان حاجي‌آباد
1ـ دهستان كوه‌شاه به مركزيت روستاي پور مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي احمد‌آباد، باغ‌چنار، بيروئيد، پور، تياب، جفان، چاله مورت، حسين‌آباد، درزدر، شريك‌آباد، چاه‌عالي، قلندري، كيتوئيه،كلوجان،‌ مازگرد، كهنوج كوچك، كهنوج بزرگ، گروئيه، ميرآباد، نصرآباد، گل‌برگ، آب‌بيد، چاله الياس، چاه‌سبز، در تابعيت بخش فارغان شهرستان حاجي‌آباد مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، ايجاد و تأسيس شود.
2ـ دهستان آشكارا به مركزيت روستاي شميل ‌بالا مشتمل بر روستاها، مزارع و مكانهاي شميل ‌بالا، سيروئيه، دهنه سيروئيه، دهنه جائين، دشت‌ آشكارا، سيرمند، بناب، رائيز، باغات، كهنوج پايين، باباكوهي، پررود، پرعابدين، سيامك در تابعيت بخش فارغان شهرستان حاجي‌آباد مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود، ايجاد و تأسيس شود.
3ـ بخش احمدي به مركزيت روستاي سرگز متشكل از دهستانهاي كوه‌شاه و احمدي در تابعيت شهرستان حاجي‌آباد ايجاد و تأسيس گردد.
4ـ روستاي فارغان مركز بخش فارغان از توابع شهرستان حاجي‌آباد به شهر تبديل و به عنوان شهر فارغان ناميده مي‌شود.
محدوده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون مذكور تعيين خواهد شد.

و ـ شهرستان قشم
1ـ روستاهاي كورزين و تمبان از دهستان صلخ، بخش شهاب منتزع و به‎دهستان حومه، بخش مركزي شهرستان قشم مطابق نقشه 1:250000 پيوست كه به مهر دفتر هيئت دولت تأييد مي‌شود الحاق گردد.
2‌ـ‌ رو‌ستاي درگهان مركز دهستان حومه از توابع بخش مركزي شهرستان قشم به شهر تبديل و به عنوان شهر درگهان ناميده مي‌شود.
محدو‌ده قانوني اين شهر براساس تبصره (1) ماده (4) قانون تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري ‌ـ‌ مصوب 1362 ‌ـ‌ تعيين خواهد شد.

اين تصويبنامه در تاريخ 27 /7 / 1383 به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

معاو‌ن او‌ل رئيس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف