تصويب نامه در مورد افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث

مصوب 1383/07/19 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در مورد افزايش سقف تعهدات صندوق تأمين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث
مصوب 1383,07,19
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*) به موجب بند 16 ضميمه شماره 1 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، نسخ صريح اين مصوبه اعلام شده است.
*)به موجب مواد 29 و 30 و تبصره (1) ماده (10) قانون اصلاح قانون بيمه اجباري مسئوليت مدني دارندگان وسايل‌ نقليه‌ موتوري‌ زميني‌ در مقابل‌ شخص‌ ثالث مصوب 16/4/1387 و بند (9) تصويب‌نامه راجع به اتخاذ تصميماتي در خصوص ممنوعيت بكارگيري رانندگان بدون گواهينامه و وسايل نقليه فاقد بيمه‌نامه شخص ثالث مصوب 7/11/1386 هيأت وزيران منسوخ شده است.

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ ۱۹ /۷ /۱۳۸۳ بنا به پيشنهاد شماره ۵۴۰۱۶ مورخ ۱۴ /۱۰ /۱۳۸۲ و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد ماده (۱۰) قانون بيمه اجباري مسئو‌ليت مدني دارندگان و‌سايل نقليه موتوري زميني در مقابل شخص ثالث ـ مصوب ۱۳۴۷ـ تصويب نمود:

سقف تعهدات صندو‌ق تأ‌مين خسارتهاي بدني اشخاص ثالث موضوع ماده (۱۱) آيين ‌نامه صندو‌ق تأ‌مين خسارتهاي بدني ـ مصوب ۱۳۴۸ـ به هشتاد ميليون (۰۰۰ /۰۰۰ /۸۰) ريال افزايش مي ‌يابد.

محمدرضا عارف - معاو‌ن او‌ل رييس‌ جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0