تعيين آقايان سيد محمد رضا ميلاني ، كريم عابدي و ميرطاهر موسوي به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا)

مصوب 1383/07/02 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري -صنعتي و ويژه اقتصاديتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تعيين آقايان سيد محمد رضا ميلاني ، كريم عابدي و ميرطاهر موسوي به عنوان اعضاي هيات مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا)
مصوب 1383,07,02
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

و‌زيران عضو شوراي‌عالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به استناد ماده و‌احده قانون ايجاد مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي آبادان و خرمشهر، جلفا و بندرانزلي ـ مصوب ۱۳۸۲ ـ و ماده ۶ قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب ۱۳۷۲ ـ و با رعايت مواد (۷) و (۸) اساسنامه سازمان منطقه آزاد تجاري ـ صنعتي ارسباران (جلفا) موضوع تصويب نامه ۳۰۷۲۹/ت ۳۱۰۷۶هـ مورخ ۱۸/۶/۱۳۸۳ تصويب نمودند:
آقايان سيد محمد رضا ميلاني، كريم عابدي و ميرطاهر موسوي به عنوان اعضاي هيئت مديره سازمان منطقه آزاد ارسباران (جلفا) تعيين مي‌شوند.

اين تصويب نامه در تاريخ ۲/۷/۱۳۸۳ به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد رضا عارف - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0