اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت دولتي پست بانك

مصوب 1383/04/10 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح اساسنامه اصلاحي شركت دو‌لتي پست بانك
مصوب 1383,04,10

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است .
*)به موجب بند (98) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 10/4/1383 با توجه به نظر رييس مجلس شوراي اسلامي، موضوع نامه شماره 95200/6476هـ/ب مورخ 26/12/1382 تصويب نمود:

اساسنامه اصلاحي شركت دو‌لتي پست بانك، موضوع تصويب نامه شماره 41613/ت26486هـ مورخ 6/8/1382، به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

1‌ـ‌ در بند (1) قبل از عبارت «قسمت سوم (ماده 30) به بعد قانون پولي و بانكي كشور» عبارت «قوانين و مقررات حاكم بر شركتهاي دو‌لتي و عمليات بانكي پست بانك تابع» اضافه گردد.

2‌ـ‌ در بند (2) تصويبنامه بعد از عبارت «اين اساسنامه» عبارت «و ماده (18) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي» اضافه گردد.

*)به موجب بند (98) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

3‌ـ‌ بند (6) به شرح زير تغيير مي‌يابد:
تبصره (2) ماده (6) اساسنامه به شرح زير اصلاح مي‌شود:
«شركت مكلف است ظرف شش ماه كليه اموال غيرمنقول و تأ‌سيسات مربوط را كه به موجب اين ماده به شركت منتقل مي‌شود با رعايت مواد (117) و (119) قانون محاسبات عمومي كشور به عنوان افزايش سرمايه جزﺀ دارايي خود منظور كند.»

4‌ـ‌ در بند (22) بعد از عبارت «و طرز استفاده از آن» عبارت «در مورد عمليات بانكي پست بانك» اضافه مي‌گردد.

اين اصلاحيه به موجب نامه شماره 8493/30/83 مورخ 25/6/1383 شوراي نگهبان به تأ‌ييد شوراي يادشده رسيده است.

معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور ‌ـ‌ محمدرضا عارف

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0