توزيع اعتبار رديف 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط به شرح جدول پيوست

مصوب 1383/06/24 نمايندگان ويژه رئيس جمهورتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

توزيع اعتبار رديف 503551 با عنوان طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط به شرح جدول پيوست
مصوب 1383,06,24
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (109) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 16 جدول نسخ مي شود

تصميم نماينده و‌يژه رييس جمهور در مورد توزيع و ابلاغ اعتبارات هزينه‌اي (جاري) و تملك داراييهاي سرمايه‌اي (عمراني) رديفهاي متفرقه منظور در قانون بودجه سال 1383 كل كشور بين دستگاههاي اجرايي ذي‌ربط كه به استناد اصل يكصد و بيست و هفتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و با رعايت بند "ب" تصويبنامه شماره 4667/ت30442هـ مورخ 4/3/1383 اتخاذ شده است، به شرح زير براي اجرا ابلاغ مي‌شود:

اعتبار رديف متفرقه 503551 با عنوان "طرح توسعه آبادان و خرمشهر و دشت آزادگان و زيرساختهاي منطقه آزاد مربوط" به مبلغ دو‌يست و پنجاه ميليارد (000/000/000/250) ريال به شرح جدو‌ل پيوست1 توزيع ‌مي‌شود تا پس ‌از مبادله ‌موافقتنامه‌ با دستگاههاي ‌اجرايي ‌ذي‌ربط ، برابر قوانين ‌و ‌مقررات مربوط ‌به ‌مصرف برسد.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور1 ‌ـ‌ جدو‌ل مزبور در آرشيو اداره‌كل تدو‌ين و تنقيح قوانين و مقررات موجود مي‌باشد.

*)به موجب بند (109) پيوست (1) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، رديف 16 جدول نسخ مي شود

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0