اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود، ترخيص ، حمل و خريد كالا از كشورهايي كه به دليل سياسي ،اجتماعي واقتصادي وباتصويب دولت موردتحريم تجاري جمهوري اسلامي ايران قرارمي گيرند

مصوب 1382/07/23 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اتخاذ تصميماتي در خصوص ورود، ترخيص ، حمل و خريد كالا از كشورهايي كه به دليل سياسي ،اجتماعي واقتصادي وباتصويب دولت موردتحريم تجاري جمهوري اسلامي ايران قرارمي گيرند
مصوب 1382,07,23

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولتي نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.
*)به موجب بند (96) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/7/1382 بنا به پيشنهاد شماره 4812/م/ص مورخ 9/7/1382 وزارت بازرگاني و به استناد ماده (7) قانون امور گمركي ـ مصوب 1351 ـ و ماده (8) قانون مقررات صادرات و واردات ـ مصوب 1372 ـ تصويب نمود:

ورود، ترخيص، حمل و خريد كالا از كشورهايي كه بنا به دلايل سياسي، اجتماعي و اقتصادي و با تصويب دولت مورد تحريم تجاري جمهوري اسلامي ايران قرار مي گيرند و همچنين كالاهايي كه به موجب پروتكل هاي بين المللي ملزم به رعايت برخي از مقررات ويژه براي صادرات و واردات هستند اعم از ورود موقت، ترانزيت و يا واردات از طريق مناطق آزاد تجاري – صنعتي، تابع ضوابط و بخشنامه هايي است كه مشتركاً توسط وزارتخانه هاي بازرگاني و امور اقتصادي و دارايي در اين زمينه تهيه و صادر مي گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0