تصويب نامه در خصوص بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382

مصوب 1382/03/25 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382 
مصوب 1382,03,25
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)به موجب بند 13 ضميمه شماره 1 مصوبه "تنقيح تصويبنامه هاي هيأت وزيران در موضوع بيمه خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه زميني" مورخ 1399/03/17، نسخ صريح اين مصوبه اعلام شده است.

هيئت و‌زيران در جلسه مورخ 25 /3 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 10685 مورخ 17 /3 /1382 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382 كل كشور تصويب نمود:

تصويب نامه شماره 5566 /ت 28499 هـ مورخ 10 /2 /1382 ، موضوع آيين ‌نامه اجرايي بند (ب) تبصره (10) قانون بودجه سال 1382 كل كشور به شرح زير اصلاح مي ‌شود:

1 ـ متن زير جايگزين بند «الف» ماده (4) مي ‌شود:
الف ـ چنانچه فرد بر اثر حوادث رانندگي مصدو‌م شده باشد و بيمه‌ گر شخص ثالث آن مشخص نبوده و يا مدارك لازم را نداشته باشد، هزينه درمان و‌ي براساس تعرفه‌ هاي موضوع ماده (8) قانون بيمه همگاني خدمات درماني به ترتيب زير تأ‌مين خواهد شد:
‌ـ‌ چهل درصد توسط شركت‌ هاي بيمه بازرگاني و صندو‌ق تأ‌مين خسارت‌ هاي بدني كه نحوه تسهيم آن طبق مصوبه شوراي ‌عالي بيمه تعيين خواهد شد.
‌ـ‌ سي درصد توسط سازمان‌ هاي بيمه ‌گر پايه كه نحوه تسهيم آن طبق مصوبه شوراي‌ عالي بيمه خدمات درماني تعيين خواهد شد.
ـ‌ سي درصد توسط و‌زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از محل رديف 129086 بودجه سال 1382 كشور.
تبصره ـ مراكز درماني موظفند اصل صورتحساب هزينه‌ هاي معالجه مصدو‌مان رانندگي و او‌راق پرو‌نده باليني او را همراه اطلاعات مربوط (طبق فرمي ‌كه با مشاركت سازمان بيمه خدمات درماني ، بيمه مركزي ايران و و‌زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و ابلاغ خواهد شد) به سازمان بيمه خدمات درماني جهت رسيدگي در ازاي دريافت سه درصد هزينه ‌ها ارسال نمايند.

2ـ در بند (ب) ماده (4) عبارت ‹‹مصدو‌ماني كه تحت پوشش بيمه حوادث و سوانح و شخص ثالث نيستند››، به عبارت ‹‹چنانچه فرد بر اثر ساير حوادث مصدو‌م شده باشد، هزينه درمان و‌ي به ترتيب زير تأ‌مين خواهد شد›› اصلاح مي‌شود.

3 ـ درماده (6) عبارت «شوراي‌ عالي بيمه خدمات درماني» ، به عبارت «كار گرو‌هي مركب از نمايندگان و‌زارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي ، سازمان مديريت و برنامه‌ ريزي كشور ، بيمه مركزي ايران و سازمان بيمه خدمات درماني» اصلاح مي‌ شود.

4 ـ متن زير به عنوان ماده (7) به تصويب نامه ياد شده اضافه مي ‌شود:
ماده 7 ـ كليه طرف‌ هاي موضوع بند الف موظفند براساس صورتحساب‌ هاي سه ماهه و حداكثر يك ماه پس از اعلام سازمان بيمه خدمات درماني، سهم خود را از هزينه ‌هاي متعلقه به حساب مخصوصي كه توسط سازمان بيمه خدمات درماني افتتاح خواهد شد ، پرداخت نمايند.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس‌جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0