اجازه ايجاد شهرك صنعتي برق و الكترونيك در خميني شهر اصفهان به شركت شهركهاي صنعتي

مصوب 1382/02/10 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص بند (8) اصلاحي ماده واحده قانون راجع به تأسيس شركت شهركهاي صنعتي ايران – مصوب 1376 -
مصوب 1382,02,10

*)اين تصويب نامه، به موجب بند (35) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي [تصويب نامه در خصوص مصوبات معتبر و منسوخ در موضوع صنايع كوچك و شهرك ها و نواحي صنعتي] مصوب 1400/06/17 هيات وزيران،‌ معتبر اعلام شده است.

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 10 /2 /1382 بنا به پيشنهاد شماره 1020269 مورخ 14 /11 /1381 و‌زارت صنايع و معادن و به استناد بند (8) اصلاحي ماده و‌احده قانون راجع به تأ‌سيس شركت شهركهاي صنعتي ايران ‌ـ‌ مصوب 1376‌ـ‌ تصويب نمود:
شركت شهركهاي صنعتي ايران مجاز است نسبت به ايجاد شهرك صنعتي برق و الكترو‌نيك در خميني شهر اصفهان اقدام نمايد.

معاون اول رييس جمهور – محمد رضا عارف

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0