لغو تصويبنامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمانهاي مذكور از مقررات قانون كار

مصوب 1382/01/10 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

لغو تصويبنامه هاي موضوع آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران و تبعيت كليه كاركنان سازمانهاي مذكور از مقررات قانون كار
مصوب 1382,01,10

*)با توجه به بند (40) از پيوست (3) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، ابطال بند 3 با توجه به رأي شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اعلام شده است.
*)به موجب بند (90) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 1 و 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيأت وزيران در جلسه مورخ 10/1/1382 با توجه به نامه شماره 4639 هـ / ب مورخ 5/11/1381 هيأت بررسي و تطبيق مصوبات دولت با قوانين و به استناد بند ‹‹ الف›› ماده (4) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران – مصوب 1372 – تصويب نمود:

1- آيين نامه حقوق و دستمزد كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران موضوع تصويبنامه هاي شماره 42154/ ت 16497 ك مورخ 6/4/1375 و شماره 61254/ ت 18432 مورخ 11/5/1376 و اصلاحيه هاي بعدي آن به شماره 76415/ ت 19218 مورخ 27/12/1376 و 81488/ ت 21014 مورخ 26/12/1377 لغو مي شود .

*)به موجب بند (90) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 1 و 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

2- كليه كاركنان سازمان هاي مناطق آزاد تجاري – صنعتي تابع مقررات قانون كار مي باشند .

*)به موجب بند (90) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 1 و 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

3- كليه كاركناني كه از ساير دستگاه هاي دولتي به اين مناطق مأمور مي شوند نيز در مدت مأموريت از لحاظ پرداخت حقوق و دستمزد مشمول مقررات فوق خواهند بود .

*)با توجه به بند (40) از پيوست (3) مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، ابطال بند 3 با توجه به رأي شماره 1028 مورخ 1399/09/12 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري، اعلام شده است.

محمدرضا عارف – معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0