موظف شدن دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به ارائه گزارش در خصوص پروژه ها و طرحهاي ملي به دولت

مصوب 1381/04/22 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

موظف شدن دبيرخانه شورايعالي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي ، سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور ، وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمانهاي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به ارائه گزارش در خصوص پروژه ها و طرحهاي ملي به دولت
مصوب 1381,04,22

*)به موجب بند (87) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي در جلسه مورخ ۲۲ /۴ /۱۳۸۱ به استناد بندهاي (الف) و (هـ) ماده (۴) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب ۱۳۷۲‌ـ‌ و با رعايت تصويبنامه شماره ۷۶۳۰۵/ت۱۹۰۳۷هـ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۶ و اصلاحات آن تصويب نمودند:

۱‌(منسوخه 15ˏ01ˏ1400)ـ‌ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي، سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي در خصوص پرو‌ژه‌ها و طرح‌هاي ملي كه نيازمند اعتبارات از محل بودجه عمومي و يا اعتبار دستگاه‌هاي اجرايي است، جلساتي را با حضور دستگاه‌هاي اجرايي ذي‌ربط برگزار و در قالب بودجه سال ۱۳۸۲ سازمان‌هاي مناطق آزاد به دو‌لت ارائه نمايند.

۲‌ـ‌ دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي و سازمان‌هاي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي، پرو‌ژه‌ها و طرح‌هايي را كه نياز به اعتبارات دو‌لتي ندارد، اما حمايت بخش مربوط از سرمايه‌گذاري در اين موارد را طلب مي‌كند، با بخش مربوط، نهايي كرده و به دو‌لت گزارش لازم را ارائه دهند.

اين تصويبنامه در تاريخ ۳ /۱۲ /۱۳۸۱ به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0