تصويب نامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم

مصوب 1381/08/05 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص مأموريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دولتي به مؤسسه توسعه و عمران منطقه ويژه اقتصادي سلفچگان قم
مصوب 1381,08,05
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 8/5/1381 بنا به پيشنهاد شماره 01/10/16390 مورخ 24/9/1380استانداري قم و به استناد بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري ‌ـ‌ مصوب 1345‌ـ‌ تصويب نمود:
مؤسسه توسعه و عمران منطقه و‌يژه اقتصادي سلفچگان قم به فهرست و‌زارتخانه‌ها و مؤسسات موضوع بند (ب) ماده (11) قانون استخدام كشوري اضافه مي‌شود و مأ‌موريت مستخدمان رسمي دستگاههاي دو‌لتي به مؤسسه يادشده به شرط پرداخت حقوق و مزاياي مأ‌موران از محل اعتبارات مؤسسه مذكور مجاز است.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس ‌جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0