اصلاحيه آيين نامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني - مصوب 1348-

مصوب 1381/03/22 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاحيه آيين نامه صندوق تأمين خسارت هاي بدني - مصوب 1348-
مصوب 1381,03,22
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تأخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است.

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 22/3/1381 بنا به پيشنهاد شماره 3464/820/61 مورخ 12/3/1381 و‌زارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب نمود:
تاريخ اجراي تصويبنامه شماره 28635/ت23165هـ مورخ 20/6/1380 (افزايش سقف تعهدات صندو‌ق تأ‌مين خسارت‌هاي بدني اشخاص ثالث، موضوع ماده (11) آيين‌نامه صندو‌ق تأ‌مين خسارت‌هاي بدني ‌ـ‌ مصوب 1348‌ـ‌) 14/6/1380 تعيين مي‌شود.

محمدرضا عارف ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0