‌تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت

مصوب 1380/09/28 هيات وزيران




پرده زمانی: مرحله تصویب:

تصويب‌نامه راجع به انتصاب سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت
مصوب 1380,09,28


هيأت وزيران در جلسه مورخ 28/9/1380 بنا به پيشنهاد رييس جمهور و در اجراي ماده (3) آيين‌نامه چگونگي تعيين و حدود وظايف سخنگوي‌هيأت دولت و تشكيل شوراي اطلاع رساني - مصوب 16/9/1376 - هيأت دولت، تصويب نمود:
آقاي عبدا... رمضان زاده دبير هيأت دولت به سمت ‌سخنگو و رييس شوراي اطلاع رساني دولت منصوب مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف