اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدود مناطق آزاد

مصوب 1380/07/11 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح مقررات صدور و ورود كالا و تشريفات گمركي در محدود مناطق آزاد
مصوب 1380,07,11
با اصلاحات و الحاقات بعدي

*)از آنجا كه اين مقرره موجد حق و تكليف براي عموم نبوده و با توجه به اينكه تاخير در اجراي مقرره توسط دستگاه اجرايي خلاف مصلحت عمومي است و دليلي بر آن وجود ندارد و آيين نامه داخلي دولت نيز كاشف اين معناست ، لذا تاريخ اجرا همان تاريخ ابلاغ است
*)به موجب بند (85) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.


هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 11/7/1380 بنا به پيشنهاد شماره 2336/12/79/ن مورخ 2/8/1379 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي و به استناد ماده (14) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران ‌ـ‌ مصوب 1372 ‌ـ‌ تصويب نمود:

تصويب نامه شماره 73577/ت20628هـ مورخ 20/11/1377 (موضوع مقررات صدو‌ر و و‌رو‌د كالا و تشريفات گمركي در محدو‌ده مناطق آزاد) به شرح ذيل اصلاح مي‌شود:

الف ‌ـ‌ بند (2) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
نسبت مذكور در بند (1) اين تصويبنامه، توسط كميسيوني مركب از نمايندگان و‌زارتخانه‌هاي توليدي ذي‌ربط، و‌زارت بازرگاني، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران، گمرك ايران، شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي (دبيرخانه) و سازمان منطقه مربوط كه در محل دبيرخانه شوراي يادشده تشكيل مي‌شود، تعيين مي‌گردد.

ب ‌ـ‌ بند (3) به شرح زير اصلاح مي‌شود:
به منظور ثبت گمركي و‌اردات و صادرات مناطق آزاد، سازمانهاي مناطق آزاد موظفند اطلاعات مورد نياز گمرك را بر اساس جدو‌لي كه به همين منظور توسط گمرك ايران تهيه مي‌شود، به گمرك اعلام نمايند.

پ ‌ـ‌ در قسمت آخر تصويبنامه مزبور، از عبارت «مقررات صدو‌ر و و‌رو‌د كالا» تا انتهاي عبارت «خواهد بود» حذف مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا عارف

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0