اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1380/03/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتيتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران
مصوب 1380,03,19

*)با توجه به عدم دسترسي به سند انتشار و نظر به حق و تكليفي بودن اين مقرره، تاريخ اجرا 15 روز پس از تاريخ ابلاغ مي باشد.
*)به موجب بند (83) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.
*)به موجب بند 137 پيوست دو تصويبنامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] مورخ 1400/03/11، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي در جلسه مورخ ۱۹ /۳ /۱۳۸۰ با توجه به اختيار تفويضي هيات و‌زيران (موضوع تصويب نامه شماره ۴۸۱۹۵ /ت۲۳۳۴۵هـ مورخ ۲۶ /۱۰ /۱۳۷۹) و به استناد ماده (۲۱) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران مصوب ۳۰ /۴ /۱۳۷۸ تصويب نمودند:

تصويبنامه شماره 33432 /ت23ك مورخ 16 /3 /1373 موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلا مي ايران به شرح زير اصلاح مي شود:

1‌ـ‌ در تبصره ماده (3)، پيش از عبارت «مناطق» عبارت «سازمان» اضافه مي شود.

2‌ـ‌ در بند (ج) ماده (4)، پس از عبارت «اعطاي امتياز» عبارت «يا» اضافه مي شود.

*)به موجب بند (83) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، بند 2 اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

3‌ـ‌ در ماده (5) عبارت «مشاركت» حذف و عبارت «سرمايه گذاري» جايگزين آن مي شود.

4‌ـ‌ ماده (6) به شرح ذيل اصلاح مي گردد:
ماده 6‌ـ‌ سرمايه گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي خواهند سرمايه خود را به هر يك از مناطق آزاد و‌ارد كنند، بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه اي كه توسط دبيرخانه و سازمانهاي مناطق تهيه و در اختيار آنها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست هاي و‌اصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد و مجوز سرمايه گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي شود.
تبصره1‌ـ‌ درخواست هاي سرمايه گذاران خارجي كه متقاضي تضمين و حمايت (موضوع ماده (21) قانون اصلاح قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي جمهوري اسلامي ايران) مي باشند، توسط كميته اي مركب از نمايندگان دبيرخانه شوراي عالي مناطق آزاد (رييس كميته)، سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني (و‌زارت امور اقتصادي و دارايي) و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور بررسي خواهد شد و بر اساس پيشنهاد كميته مذكور و تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد، مجوز سرمايه گذاري براي آنها صادر مي شود.
تبصره 2‌ـ‌ هر گونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت مرجع صادركننده مجوز، صورت مي گيرد.
تبصره 3‌ـ‌ بهره برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه گذاري منوط به صدو‌ر مجوز بهره برداري توسط سازمان مي باشد.

5‌ـ‌ ماده (10) به شرح زير اصلاح مي گردد:
ماده 10‌ـ‌ سرمايه سرمايه گذاران خارجي كه طبق ماده (6) اين مقررات به مناطق و‌ارد مي شود مورد حمايت اين مقررات بوده و از مزايا و تسهيلات آن برخوردار مي باشد.
تبصره ‌ـ‌ سرمايه سرمايه گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به و‌سيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي باشد. پرداخت خسارت به مأخذ ارزش بازاري سرمايه گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه گذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد.

6‌ـ‌ ماده زير به عنوان ماده (17) اضافه مي گردد:
ماده 17‌ـ‌ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دو‌لت يا دو‌لت هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه ها خصوصي تلقي خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دو‌لتي و ديپلماتيك برخوردار نمي باشد.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱ /۸ /۱۳۸۰ به تأ‌ييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

محمد رضا عارف
معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0