تصويب نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار [تعيين آقاي محمدتقي صالحي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان]

مصوب 1379/09/27 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه راجع به تعيين عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار [تعيين آقاي محمدتقي صالحي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان]
مصوب 1379,09,27

*)

اين مصوبه به موجب بند (83) پيوست (1)، مصوبه شماره 4249/ت58654هـ مورخ 1400/01/21 ، با موضوع "تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي"، كل مصوبه نسخ (نسخ ضمني و با اجرا منتفي) شده است.

وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي در جلسه مورخ ۲۷ /۹ /۱۳۷۹ با توجه به اختيار تفويضي هيأت وزيران، موضوع تصويبنامه‌شماره .۷۶۳۰۵ /ت۱۹۰۳۷ھ مورخ ۲۹ /۱۰ /۱۳۷۶ و به استناد ماده (۶) قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري- صنعتي جمهوري اسلامي ايران -‌مصوب ۱۳۷۲ - تصويب نمودند:
‌آقاي محمدتقي صالحي به عنوان عضو هيأت مديره سازمان منطقه آزاد چابهار تعيين مي‌شود.
‌اين تصويبنامه از زمان تصويب لازم الاجراست.

اين تصويبنامه در تاريخ ۱۰ /۴ /۱۳۸۰ به تأييد مقام محترم رياست جمهوري رسيده است.

حسن حبيبي - معاون اول رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0