‌تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه

مصوب 1380/03/16 هيات وزيران
پرده زمانی: مرحله تصویب:


‌تصويب نامه راجع به تغييرات و اصلاحات تقسيماتي در شهرستان مراغه
مصوب 1380,03,16


‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 16/3/1380 بنا به پيشنهاد شماره 64300/42/4/1 مورخ 11/10/1379 وزارت كشور و به استناد ماده 13 قانون‌تعاريف و ضوابط تقسيمات كشوري - مصوب 1362 - تصويب نمود:
‌تغييرات و اصلاحات تقسيماتي به شرح زير در شهرستان مراغه از توابع استان آذربايجان شرقي صورت مي‌پذيرد:
1- نقاط تازه كند - چوپان كره - يولالو - خانيان - ايستگاه راه آهن پرويز بهمن، پادگان عجب شير (‌رضادژ) - خراجو - ميدان تيراز دهستان ديزجرود‌شرقي منتزع و به دهستان ديزجرود غربي ملحق مي‌گردند.
2- دهستان كوهستان به مركزيت روستاي ينگجه شامل روستاها و مزارع و مكانهاي ينگجه - بازارلو - قوزلوجه - پايچي - چهاربرود - چهارطاق -‌المالو - هرگلان ايجاد مي‌شود.
3- دهستان خضرلو به مركزيت روستاي خضرلو شامل روستاها و مزارع و مكان‌هاي خضرلو - رازيان - پسيان - شيراز - نانسا - ايستگاه راه آهن‌ديزجرود - گچي قران ايجاد مي‌شود.
4- بخش قلعه چاي به مركزيت روستاي جوان قلعه مشتمل بر دهستان‌هاي ديزجرود شرقي و كوهستان ايجاد و تأسيس مي‌شود.

معاون اول رييس جمهور - حسن حبيبي