تصويب نامه در خصوص معافيت كالاهاي توليد شده در داخل كشور كه براي مصرف داخلي به مناطق آزاد تجاري – صنعتي حمل مي شوند از سپردن پيمان ارزي

مصوب 1379/10/11 هيات وزيرانتطبیق

تطبیق متن با جستجو
تطبیق متن با موضوع

راهنمای رنگ بندی

معتبر ، تنفیذ
نامه اصلاحي ، ساختار الحاقي ،اصلاحي ، ساختار اصلاحي ، احياء ، ساختار جايگزين
منسوخه ، موقوف الاجرا
تفسير

پرده زمانی نمایش تفاسیر

تصويب نامه در خصوص معافيت كالاهاي توليد شده در داخل كشور كه براي مصرف داخلي به مناطق آزاد تجاري – صنعتي حمل مي شوند از سپردن پيمان ارزي
مصوب 1379,10,11

*)به موجب بند (82) پيوست شماره (2) تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي]، مصوب 1400/01/15 هيات وزيران، اين مصوبه معتبر اعلام شده است.

هيأ‌ت و‌زيران در جلسه مورخ 11/10/1379 بنابه پيشنهاد و‌زارت بازرگاني و به استناد بند (6) قانون نحوه اعمال تعزيرات حكومتي راجع به قاچاق كالا و ارز ‌ـ‌ مصوب 12/2/1374 ‌ـ‌ مجمع تشخيص مصلحت نظام تصويب نمود:
كالاهاي توليد شده در داخل كشور كه براي مصرف داخلي به مناطق آزاد تجاري ‌ـ‌ صنعتي حمل مي شوند از سپردن پيمان ارزي معاف هستند. تشخيص ميزان و نوع كالاهاي مذكور به‌عهده و‌زارت بازرگاني و نظارت بر عهده گمرك ايران خواهد بود. دستگاههاي فوق مكلفند هر سه ماه يكبار گزارش مربوط به نحوه اجراي اين مصوبه را به دو‌لت ارايه نمايند.

حسن حبيبي ‌ـ‌ معاو‌ن او‌ل رييس جمهور

نظرات و آراء مردمی


تعدادموافق
0
تعدادمخالف
0