مقررات صادرات، واردات و امور گمركي مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي فصل دوم>مبحث الف>ماده 3
2 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
3 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9>تبصره
4 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 17
5 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 17>تبصره
6 104/30 . وظايف سازمانهاي مناطق آزاد تجاري _صنعتي
7 104/5 . وظايف بازرگاني فصل دوم>مبحث الف>ماده 3
8 فصل دوم>مبحث ب>ماده 8
9 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت فصل دوم>مبحث ب>ماده 9>تبصره
10 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي فصل دوم>مبحث الف>ماده 4>تبصره
11 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي فصل دوم>مبحث الف>ماده 4
12 207 . بهداشت و درمان فصل دوم>مبحث الف>ماده 4
13 فصل دوم>مبحث الف>ماده 4>تبصره
14 301 . بودجه فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 1
15 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 2
16 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 3
17 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5
18 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5>فقره
19 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11>تبصره
20 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 1
21 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 2
22 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 3
23 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5
24 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5>فقره
25 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11>تبصره
26 402 . راه و ترابري فصل اول>ماده 1
27 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 4
28 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 6
29 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 7
30 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>تبصره
31 404 . صنايع فصل دوم>مبحث الف>ماده 4
32 410 . امور گمركي
33 415 . دريايي فصل اول>ماده 1
34 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 1
35 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 2
36 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 3
37 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5
38 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5>فقره
39 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
40 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
41 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11
42 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11>تبصره
43 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 16
44 416 . هواپيمايي فصل اول>ماده 1
45 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 1
46 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 2
47 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 3
48 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5
49 فصل دوم>مبحث الف>ماده 5>بند 5>فقره
50 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
51 فصل دوم>مبحث ب>ماده 9
52 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11
53 فصل دوم>مبحث ج>ماده 11>تبصره
54 فصل دوم>مبحث هـ>ماده 16
55 421 . واردات و صادرات
56 428 . مناطق آزاد ويژه
57 504 . فرهنگ و هنر فصل دوم>مبحث الف>ماده 4
58 فصل دوم>مبحث ج>ماده 12>تبصره
59 708 . اتباع خارجه فصل دوم>مبحث ج>ماده 11