مقررات امنيتي و انتظامي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/07/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104/18 . وظايف كشور
2 428 . مناطق آزاد ويژه