قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب (در امور مدني)

مصوب 1379/01/21 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 77
2 102 . استخدام كشوري كتاب اول>باب دوم>ماده 32
3 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 68>تبصره 1
4 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 126
5 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212
6 كتاب اول>باب سوم>فصل يازدهم>مبحث دوم>ماده 301
7 كتاب اول>باب هفتم>ماده 469>بند 8
8 كتاب اول>باب هفتم>ماده 470
9 103 . امور بين المللي كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث هشتم>ماده 293
10 104 . سازمانهاي دولتي كتاب اول>باب دوم>ماده 32
11 كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 57
12 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 75
13 كتاب اول>باب سوم>فصل هشتم>ماده 173
14 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212
15 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212>تبصره 2
16 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 213
17 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 225
18 104/10 . وظايف دادگستري كتاب اول>باب دوم>ماده 34
19 كتاب اول>باب هفتم>ماده 498
20 104/18 . وظايف كشور كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 77
21 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 226
22 104/32 . وظايف مجلس شوراي اسلامي و مجمع تشخيص مصلحت نظام (علاوه بر كد 211) كتاب اول>باب هفتم>ماده 457
23 كتاب اول>باب هفتم>ماده 458>تبصره
24 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) كتاب اول>باب دوم>ماده 32
25 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212
26 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212>تبصره 2
27 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 213
28 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 225
29 كتاب اول>باب نهم>فصل دوم>ماده 522
30 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت كتاب اول>باب هفتم>ماده 457
31 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 528
32 104/39 . وظايف قوه قضاييه
33 104/4 . وظايف امور خارجه كتاب اول>باب دوم>ماده 34
34 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 71
35 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي كتاب اول>باب هشتم>فصل دوم>ماده 505>تبصره
36 105 . شهرداري كتاب اول>باب دوم>ماده 32
37 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 75
38 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212
39 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212>تبصره 2
40 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 225
41 106 . وكالت كتاب اول>باب دوم
42 كتاب اول>باب دوم>ماده 31
43 كتاب اول>باب دوم>ماده 32
44 كتاب اول>باب دوم>ماده 32>بند 2
45 كتاب اول>باب دوم>ماده 33
46 كتاب اول>باب دوم>ماده 34
47 كتاب اول>باب دوم>ماده 35
48 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 1
49 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 2
50 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 3
51 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 4
52 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 5
53 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 6
54 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 7
55 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 8
56 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 9
57 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 10
58 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 11
59 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 12
60 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 13
61 كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 14
62 كتاب اول>باب دوم>ماده 36
63 كتاب اول>باب دوم>ماده 37
64 كتاب اول>باب دوم>ماده 38
65 كتاب اول>باب دوم>ماده 39
66 كتاب اول>باب دوم>ماده 40
67 كتاب اول>باب دوم>ماده 41
68 كتاب اول>باب دوم>ماده 41>بند 4
69 كتاب اول>باب دوم>ماده 42
70 كتاب اول>باب دوم>ماده 43
71 كتاب اول>باب دوم>ماده 44
72 كتاب اول>باب دوم>ماده 45
73 كتاب اول>باب دوم>ماده 46
74 كتاب اول>باب دوم>ماده 47
75 كتاب اول>باب دوم>ماده 47>تبصره
76 كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 51>تبصره
77 كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 57
78 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 78
79 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 80
80 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث سوم>ماده 84>بند 5
81 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث سوم>ماده 85
82 كتاب اول>باب سوم>فصل چهارم>ماده 94
83 كتاب اول>باب سوم>فصل چهارم>ماده 95
84 كتاب اول>باب سوم>فصل چهارم>ماده 96
85 كتاب اول>باب سوم>فصل چهارم>ماده 101
86 كتاب اول>باب سوم>فصل چهارم>ماده 103
87 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث دوم>ماده 205
88 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 220>تبصره
89 كتاب اول>باب سوم>فصل يازدهم>مبحث دوم>ماده 300
90 كتاب اول>باب سوم>فصل يازدهم>مبحث سوم>ماده 303
91 كتاب اول>باب چهارم>فصل دوم>ماده 335>بند الف
92 كتاب اول>باب چهارم>فصل چهارم>ماده 342
93 كتاب اول>باب چهارم>فصل پنجم>ماده 364
94 كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 381>بند 3
95 كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 395
96 كتاب اول>باب پنجم>فصل سوم>مبحث سوم>ماده 435>بند 4
97 كتاب اول>باب هفتم>ماده 469>بند 4
98 كتاب اول>باب هشتم>فصل دوم>ماده 513>بند 2
99 كتاب اول>باب نهم>فصل دوم>ماده 519
100 107 . دفتر اسناد رسمي كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 57
101 كتاب اول>باب سوم>فصل نهم>مبحث اول>ماده 180
102 كتاب اول>باب سوم>فصل نهم>مبحث اول>ماده 181
103 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 5
104 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 7
105 كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 58
106 كتاب اول>باب سوم>فصل دوم>ماده 63
107 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث سوم>ماده 91>بند د
108 كتاب اول>باب سوم>فصل هفتم>مبحث اول>ماده 149
109 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 226
110 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم
111 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 257
112 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 258
113 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 258>تبصره
114 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 259
115 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 260
116 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 261
117 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 262
118 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 263
119 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 264
120 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 265
121 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 266
122 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 267
123 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 268
124 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 269
125 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث هفتم>ماده 276
126 كتاب اول>باب چهارم>فصل دوم>ماده 331>تبصره
127 كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث اول>ماده 369>بند 2
128 كتاب اول>باب هفتم>ماده 476
129 كتاب اول>باب نهم>فصل دوم>ماده 519
130 113 . استخدام قضات و تشكيلات دادگستري كتاب اول>باب دوم>ماده 32>بند 2
131 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 126
132 كتاب اول>باب چهارم>فصل اول>ماده 326>تبصره 2
133 كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 392
134 كتاب اول>باب هفتم>ماده 470
135 كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 528
136 كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 529
137 114 . استخدام نيروهاي مسلح كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 126
138 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 77
139 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي كتاب اول>باب دوم>ماده 32
140 116/1 . كميته امداد امام خميني كتاب اول>باب هشتم>فصل دوم>ماده 505>تبصره
141 201 . اساسي كتاب اول>باب هفتم>ماده 458>تبصره
142 كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 528
143 212 . امور زنان كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث چهارم>ماده 230>بند ج
144 301 . بودجه كتاب اول>باب هشتم>فصل اول>ماده 503
145 304 . معاملات و اموال دولتي كتاب اول>باب هفتم>ماده 457
146 305 . محاسبات عمومي كتاب اول>باب هشتم>فصل اول>ماده 503
147 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض كتاب اول>باب سوم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 53>بند 1
148 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 109>تبصره
149 كتاب اول>باب هشتم>فصل اول>ماده 503
150 401 . تجارت كتاب اول>باب هشتم>فصل دوم>ماده 512
151 409 . بانكي و پولي كتاب اول>باب سوم>فصل دوم>ماده 62>بند 1
152 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 124
153 411 . پست و تلگراف وتلفن كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 77
154 418 . بورس اوراق بهادار و اسناد خزانه كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 124
155 502 . آموزش عالي و تحقيقات كتاب اول>باب دوم>ماده 32>بند 1
156 504 . فرهنگ و هنر كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 524>بند ه
157 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 73
158 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث پنجم>ماده 145>بند 5
159 كتاب اول>باب سوم>فصل يازدهم>مبحث دوم>ماده 302>تبصره
160 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي كتاب اول>باب سوم>فصل هشتم>ماده 171
161 كتاب اول>باب سوم>فصل هشتم>ماده 176
162 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث چهارم>ماده 236
163 كتاب اول>باب هفتم>ماده 478
164 602 . آيين دادرسي كيفري كتاب اول>باب دوم>ماده 42
165 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 227
166 كتاب اول>باب هفتم>ماده 469>بند 6
167 كتاب اول>باب هفتم>ماده 479
168 كتاب اول>باب هفتم>ماده 480
169 كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 529
170 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث دوم>ماده 68>تبصره 1
171 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 212
172 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث سوم>ماده 222
173 كتاب اول>باب سوم>فصل يازدهم>مبحث دوم>ماده 301
174 607 . جرايم مربوطبه دادسراهاو دادگاههاي انقلاب كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 529
175 608 . جرايم و مجازاتهاي ويژه روحانيت كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 528
176 609 . تخلفات و مجازاتهاي حرفه اي و صنفي كتاب اول>باب دوم>ماده 41>بند 4
177 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 262
178 كتاب اول>باب سوم>فصل دهم>مبحث ششم>ماده 267
179 701 . مدني كتاب اول>باب سوم>فصل هشتم>ماده 172
180 كتاب اول>باب هفتم>ماده 466>بند 1
181 702 . آيين دادرسي مدني
182 كتاب اول>باب نهم>فصل سوم>ماده 523>تبصره
183 703 . امور حسبي كتاب اول>ماده 1
184 كتاب اول>باب اول>فصل اول>ماده 20
185 كتاب اول>باب سوم>فصل پنجم>ماده 105
186 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث اول>ماده 109
187 كتاب اول>باب چهارم>فصل سوم>ماده 337
188 704 . ثبت احوال كتاب اول>باب اول>فصل اول>ماده 25
189 705 . ثبت اسناد و املاك كتاب اول>باب سوم>فصل هشتم>ماده 162
190 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 5
191 708 . اتباع خارجه كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث پنجم
192 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث پنجم>ماده 144
193 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث پنجم>ماده 145
194 كتاب اول>باب سوم>فصل ششم>مبحث پنجم>ماده 146
195 كتاب اول>باب هفتم>ماده 456
196 كتاب اول>باب هفتم>ماده 457
197 713 . حمايت خانواده كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث اول>ماده 367>بند الف>جزء 2
198 كتاب اول>باب پنجم>فصل اول>مبحث اول>ماده 368>بند الف
199 كتاب اول>باب هفتم>ماده 478
200 كتاب اول>باب هفتم>ماده 496>بند 2
201 718 . داوري كتاب اول>باب دوم>ماده 35>بند 5
202 كتاب اول>باب سوم>فصل سوم>مبحث سوم>ماده 91>بند د
203 كتاب اول>باب پنجم>فصل دوم>ماده 418
204 كتاب اول>باب هفتم
205 كتاب اول>باب هفتم>ماده 454
206 كتاب اول>باب هفتم>ماده 455
207 كتاب اول>باب هفتم>ماده 455>تبصره
208 كتاب اول>باب هفتم>ماده 456
209 كتاب اول>باب هفتم>ماده 457
210 كتاب اول>باب هفتم>ماده 458
211 كتاب اول>باب هفتم>ماده 458>تبصره
212 كتاب اول>باب هفتم>ماده 459
213 كتاب اول>باب هفتم>ماده 460
214 كتاب اول>باب هفتم>ماده 461
215 كتاب اول>باب هفتم>ماده 462
216 كتاب اول>باب هفتم>ماده 463
217 كتاب اول>باب هفتم>ماده 464
218 كتاب اول>باب هفتم>ماده 465
219 كتاب اول>باب هفتم>ماده 466
220 كتاب اول>باب هفتم>ماده 466>بند 2
221 كتاب اول>باب هفتم>ماده 467
222 كتاب اول>باب هفتم>ماده 468
223 كتاب اول>باب هفتم>ماده 469
224 كتاب اول>باب هفتم>ماده 470
225 كتاب اول>باب هفتم>ماده 471
226 كتاب اول>باب هفتم>ماده 472
227 كتاب اول>باب هفتم>ماده 473
228 كتاب اول>باب هفتم>ماده 474
229 كتاب اول>باب هفتم>ماده 474>تبصره
230 كتاب اول>باب هفتم>ماده 475
231 كتاب اول>باب هفتم>ماده 476
232 كتاب اول>باب هفتم>ماده 477
233 كتاب اول>باب هفتم>ماده 478
234 كتاب اول>باب هفتم>ماده 480
235 كتاب اول>باب هفتم>ماده 481
236 كتاب اول>باب هفتم>ماده 482
237 كتاب اول>باب هفتم>ماده 483
238 كتاب اول>باب هفتم>ماده 484
239 كتاب اول>باب هفتم>ماده 484>تبصره
240 كتاب اول>باب هفتم>ماده 485
241 كتاب اول>باب هفتم>ماده 486
242 كتاب اول>باب هفتم>ماده 487
243 كتاب اول>باب هفتم>ماده 488
244 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489
245 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 2
246 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 3
247 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 4
248 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 5
249 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 6
250 كتاب اول>باب هفتم>ماده 489>بند 7
251 كتاب اول>باب هفتم>ماده 490
252 كتاب اول>باب هفتم>ماده 491
253 كتاب اول>باب هفتم>ماده 491>تبصره
254 كتاب اول>باب هفتم>ماده 492
255 كتاب اول>باب هفتم>ماده 493
256 كتاب اول>باب هفتم>ماده 494
257 كتاب اول>باب هفتم>ماده 496
258 كتاب اول>باب هفتم>ماده 497
259 كتاب اول>باب هفتم>ماده 498
260 كتاب اول>باب هفتم>ماده 500
261 كتاب اول>باب هفتم>ماده 501