قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

مصوب 1346/04/22 مجلس شوراي ملي