قانون خدمت وظيفه عمومي

مصوب 1363/07/29 مجلس شوراي اسلامي


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 101 . شوراهاي مردمي فصل اول>ماده 10>بند ج
2 فصل سوم>ماده 24>بند ه
3 فصل سوم>ماده 26>بند ه
4 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
5 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره 1
6 102 . استخدام كشوري فصل اول>ماده 6
7 فصل اول>ماده 7
8 فصل اول>ماده 8
9 فصل اول>ماده 10>بند ح
10 فصل اول>ماده 12
11 فصل اول>ماده 12>تبصره 1
12 فصل اول>ماده 13
13 فصل اول>ماده 13
14 فصل اول>ماده 14>تبصره 1
15 فصل اول>ماده 14>تبصره 2
16 فصل اول>ماده 14>تبصره 2
17 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
18 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
19 فصل پنجم>ماده 53>تبصره 1
20 فصل پنجم>ماده 53>تبصره 2
21 فصل ششم>ماده 57>تبصره 1
22 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
23 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 62
24 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 63
25 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 64
26 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 65
27 104 . سازمانهاي دولتي فصل اول>ماده 10>بند ب
28 فصل اول>ماده 14>تبصره 2
29 فصل اول>ماده 14>تبصره 2
30 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
31 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 62
32 104/1 . وظايف وزارت آموزش و پرورش فصل اول>ماده 1>تبصره 2
33 فصل اول>ماده 1>تبصره 2
34 فصل اول>ماده 1>تبصره 2
35 فصل اول>ماده 1>تبصره 2
36 فصل اول>ماده 7
37 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33
38 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
39 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
40 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 2
41 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 2
42 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37
43 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37
44 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
45 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
46 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح فصل اول>ماده 1>تبصره 1
47 فصل اول>ماده 1>تبصره 2
48 فصل اول>ماده 5
49 فصل اول>ماده 5>تبصره 1
50 فصل اول>ماده 5>تبصره 2
51 فصل اول>ماده 5>تبصره 3
52 فصل دوم>ماده 17
53 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
54 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
55 فصل سوم>ماده 24>بند د
56 فصل سوم>ماده 26>بند د
57 فصل سوم>ماده 29
58 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
59 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
60 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 1
61 فصل پنجم>ماده 47
62 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 3
63 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 3
64 فصل پنجم>ماده 50>تبصره 3
65 فصل پنجم>ماده 51
66 فصل پنجم>ماده 52
67 فصل ششم>ماده 56
68 فصل ششم>ماده 57>تبصره 2
69 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 66
70 فصل اول>ماده 15>تبصره 3
71 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
72 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
73 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 2
74 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 2
75 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35
76 فصل چهارم>بخش اول>ماده 36
77 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37>تبصره
78 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
79 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
80 104/16 . وظايف كار و امور اجتماعي فصل اول>ماده 12>تبصره 2
81 104/18 . وظايف كشور فصل اول>ماده 5>تبصره 1
82 فصل اول>ماده 5>تبصره 3
83 فصل اول>ماده 12>تبصره 2
84 فصل دوم>ماده 19
85 فصل دوم>ماده 19
86 فصل دوم>ماده 20
87 فصل دوم>ماده 20
88 فصل سوم>ماده 21
89 فصل سوم>ماده 21>تبصره 1
90 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
91 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
92 فصل سوم>ماده 22
93 فصل سوم>ماده 24>بند ب
94 فصل سوم>ماده 26>بند ب
95 فصل سوم>ماده 28
96 فصل سوم>ماده 30>تبصره
97 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
98 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
99 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 1
100 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 46
101 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 3
102 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 3
103 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 66
104 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري فصل اول>ماده 4>بند الف
105 فصل اول>ماده 4>بند الف
106 104/24 . وظايف سازمان امور اداري و استخدامي كشور(قبل از ادغام) فصل اول>ماده 12>تبصره 2
107 فصل پنجم>ماده 50>تبصره 3
108 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت فصل اول>ماده 12>تبصره 2
109 فصل پنجم>ماده 55
110 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 66
111 104/36 . وظايف فرماندهي كل قوا فصل اول>ماده 5
112 104/38 . وظايف مقام معظم رهبري فصل دوم>ماده 17
113 104/39 . وظايف قوه قضاييه فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
114 فصل سوم>ماده 21>تبصره 2
115 فصل سوم>ماده 24>بند ج
116 فصل سوم>ماده 26>بند ج
117 104/4 . وظايف امور خارجه فصل دوم>ماده 19
118 فصل دوم>ماده 19
119 فصل سوم>ماده 22
120 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي فصل اول>ماده 3>تبصره
121 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35
122 فصل چهارم>بخش اول>ماده 36
123 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 39>تبصره 1
124 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 40
125 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41
126 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41
127 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 1
128 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 1
129 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 2
130 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 43
131 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 43
132 107 . دفتر اسناد رسمي فصل اول>ماده 10>بند و
133 109 . اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن فصل اول>ماده 9
134 110 . نظام پزشكي فصل چهارم>بخش دوم>ماده 40>تبصره 1
135 111 . نظام صنفي فصل اول>ماده 10>بند ه
136 114 . استخدام نيروهاي مسلح فصل اول>ماده 5>تبصره 3
137 فصل اول>ماده 5>تبصره 3
138 فصل اول>ماده 6
139 فصل اول>ماده 13
140 فصل اول>ماده 13
141 فصل اول>ماده 13>تبصره 1
142 فصل اول>ماده 13>تبصره 1
143 فصل اول>ماده 13>تبصره 2
144 فصل اول>ماده 13>تبصره 2
145 فصل اول>ماده 14
146 فصل اول>ماده 14
147 فصل اول>ماده 14>تبصره 1
148 فصل اول>ماده 14>تبصره 1
149 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
150 فصل اول>ماده 14>تبصره 3
151 فصل اول>ماده 15
152 فصل اول>ماده 15
153 فصل پنجم>ماده 52
154 فصل پنجم>ماده 53
155 فصل ششم>ماده 57
156 فصل ششم>ماده 57>تبصره 2
157 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
158 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 62>تبصره
159 فصل اول>ماده 15>تبصره 1
160 فصل اول>ماده 15>تبصره 3
161 فصل اول>ماده 15>تبصره 4
162 115 . تقسيمات كشوري و وظايف استانداران و فرمانداران فصل اول>ماده 3>تبصره
163 فصل سوم>ماده 24>بند الف
164 فصل سوم>ماده 26>بند الف
165 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41
166 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41
167 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 1
168 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 41>تبصره 1
169 116/17 . حوزه هاي علميه (قم ...) فصل چهارم>بخش اول>ماده 32
170 فصل چهارم>بخش اول>ماده 32
171 فصل چهارم>بخش اول>ماده 32>تبصره
172 فصل چهارم>بخش اول>ماده 33
173 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
174 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
175 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
176 فصل چهارم>بخش اول>ماده 38
177 116/3 . بنياد شهيد انقلاب اسلامي - بنياد شهيد و امور ايثارگران فصل هفتم>بخش دوم>ماده 67>تبصره
178 201 . اساسي فصل اول>ماده 1>تبصره 1
179 202 . تامين اجتماعي فصل پنجم>ماده 53>تبصره 2
180 203 . انتخابات فصل اول>ماده 10>بند ج
181 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي فصل اول>ماده 1
182 فصل اول>ماده 1>تبصره 1
183 فصل اول>ماده 5>تبصره 3
184 فصل اول>ماده 11
185 فصل چهارم>بخش دوم>ماده 40>تبصره 2
186 206 . كار فصل اول>ماده 10>بند ح
187 فصل اول>ماده 12
188 فصل اول>ماده 12>تبصره 1
189 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
190 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
191 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 62
192 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 64
193 207 . بهداشت و درمان فصل اول>ماده 6
194 فصل چهارم>بخش دوم
195 208 . خدمت وظيفه عمومي
196 210 . احزاب . جمعيتها و انجمنها (سياسي مذهبي صنفي ) فصل اول>ماده 10>بند ج
197 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
198 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره 1
199 211 . امور مجلس شوراي اسلامي فصل اول>ماده 10>بند ج
200 301 . بودجه فصل پنجم>ماده 53
201 فصل ششم>ماده 57
202 303 . وام وكمك بلاعوض فصل اول>ماده 10>بند ب
203 404 . صنايع فصل اول>ماده 10>بند ب
204 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 62
205 412 . كشاورزي و روستايي فصل اول>ماده 10>بند ب
206 415 . دريايي فصل اول>ماده 9
207 416 . هواپيمايي فصل اول>ماده 8
208 422 . امور تعاوني فصل اول>ماده 10>بند ه
209 501 . آموزش و پرورش و تربيت بدني فصل اول>ماده 1>تبصره 2
210 فصل اول>ماده 7
211 فصل اول>ماده 10>بند د
212 فصل چهارم>بخش اول
213 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
214 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
215 فصل چهارم>بخش اول>ماده 32>تبصره
216 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
217 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
218 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 1
219 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35
220 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37
221 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37
222 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 2
223 502 . آموزش عالي و تحقيقات فصل اول>ماده 9
224 فصل اول>ماده 10>بند د
225 فصل اول>ماده 13
226 فصل اول>ماده 13
227 فصل اول>ماده 13>تبصره 1
228 فصل اول>ماده 13>تبصره 1
229 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
230 فصل چهارم>بخش اول>ماده 31
231 فصل چهارم>بخش اول>ماده 32>تبصره
232 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
233 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34
234 فصل چهارم>بخش اول>ماده 34>تبصره 1
235 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35
236 فصل چهارم>بخش اول>ماده 35
237 فصل چهارم>بخش اول>ماده 36
238 فصل چهارم>بخش اول>ماده 37>تبصره
239 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 1
240 فصل پنجم>ماده 47>تبصره 1
241 فصل پنجم>ماده 48
242 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي فصل دوم>ماده 19
243 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي فصل هفتم>بخش دوم>ماده 60
244 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره 1
245 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره 2
246 602 . آيين دادرسي كيفري فصل هفتم>بخش دوم>ماده 60
247 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61>تبصره 2
248 603 . دادرسي و كيفر ارتش فصل سوم>ماده 25
249 فصل سوم>ماده 26
250 فصل سوم>ماده 28
251 فصل هفتم>بخش اول>ماده 58
252 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 59
253 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
254 604 . جرايم و مجازاتهاي اداري كاركنان فصل هفتم>بخش دوم>ماده 61
255 فصل هفتم>بخش دوم>ماده 63
256 606 . تخلفات راهنمايي و رانندگي فصل اول>ماده 10>بند الف
257 702 . آيين دادرسي مدني فصل اول>ماده 10>تبصره 1
258 703 . امور حسبي فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45
259 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45
260 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 2
261 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 2
262 فصل چهارم>بخش سوم>ماده 45>بند 2
263 704 . ثبت احوال فصل اول>ماده 3
264 فصل دوم>ماده 20
265 فصل دوم>ماده 20
266 705 . ثبت اسناد و املاك فصل اول>ماده 10>بند و
267 فصل اول>ماده 10>تبصره 1