نظر رييس مجلس شوراي اسلامي درخصوص تصويب نامه شماره 89075 /ت 61639 هـ مورخ 23 مرداد 1402 موضوع «اصلاح آيين نامه نحوه برگزاري و نظارت بر انتخابات شوراي مركزي، شوراهاي مناطق و هيات بازرسان سازمان نظام روانشناسي و مشاوره»

مصوب 1402/06/06