بخشنامه سازمان تأمين اجتماعي با موضوع اجراي بند سوم مصوبه يك صد و سي و هشتمين جلسه هيات امناء سازمان تامين اجتماعي و صندوق هاي تابعه در ارتباط با چهارمين اصلاحيه و الحاقيه بخشنامه تنقيح و تلخيص ضوابط بيمه اي مقاطعه كاران

مصوب 1402/06/11 سازمان تأمين اجتماعي


کدهای موضوعی عنوانکدهای موضوعی متن