اصلاح موافقتنامه اجتناب از اخذ ماليات مضاعف و تبادل اطلاعات در مورد ماليات هاي بردرآمد در چهارچوب متن پيوست بين ايران و پاكستان

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره