پيش نويس سند الحاقي ( پروتكل ) ايجاد ركن و ساز و كار دائمي حل و نفصل اختلافات سرمايه گذاري به موافقت نامه ارتقاء حمايت و تضمين سرمايه گذاري في مابين كشورهاي عضو سازمان همكاري اسلامي

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره