الحاق شماره ماده 59 آيين نامه اجرايي قانون احداث پروژه هاي عمراني بخش راه و ترابري از طريق مشاركت بانكها و ساير منابع مالي و پولي كشور

مصوب 1401/12/14 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره