بخشنامه گمرك درخصوص تغيير نام شركت پالايش نفت رازي به پارس پالايش دانا

مصوب 1401/12/16 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره