تسويه و تهاتر بدهي شركت هاي دولتي زيرمجموعه وزارت نيرو

مصوب 1401/12/10 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره