بخشنامه گمرك در خصوص اصلاح و بهبود فرآيندهاي صادرات، واردات،عبور( ترانزيت) و سوآپ نفت خام و ميعانات گازي

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 410 . امور گمركي
2 421 . واردات و صادرات