بخشنامه گمرك در خصوص نحوه رسيدگي به ارزش جرثقيل، ماشين آلات و دستگاه هاي مستعمل وارداتي

مصوب 1401/10/26 گمرك ايران