مصوبه شوراي اقتصاد در خصوص اخذ مجوز طرح حمل و نقل درون شهري عمومي و پاك

مصوب 1401/10/22 شوراي اقتصاد


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 104 . سازمانهاي دولتي
2 104/10 . وظايف دادگستري بند 7>جزء 7-13
3 104/18 . وظايف كشور بند 2>جزء 2-2
4 بند 7>جزء 7-10
5 بند 7>جزء 7-14
6 104/21 . وظايف نفت
7 104/22 . وظايف نيرو بند 6>جزء 6-4
8 بند 6>جزء 6-4>تبصره
9 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري بند 7>جزء 7-13
10 104/26 . وظايف سازمان برنامه و بودجه (قبل از ادغام) بند 7>جزء 7-13
11 بند 7>جزء 7-14
12 بند 7>جزء 7-15
13 بند 7>جزء 7-16
14 بند 7>جزء 7-17
15 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي بند 7>جزء 7-11
16 بند 7>جزء 7-13
17 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409)
18 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي بند 7>جزء 7-13
19 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت بند 7>جزء 7-15
20 105 . شهرداري بند 2>جزء 2-3
21 بند 2>جزء 2-4
22 بند 6>جزء 6-4
23 111 . نظام صنفي بند 6>جزء 6-2
24 116 . نهادهاي انقلاب اسلامي و نهادهاي عمومي غير دولتي
25 116/18 . سازمان دهياري بند 2>جزء 2-2
26 بند 2>جزء 2-2>تبصره
27 209 . حفاظت محيط زيست
28 301 . بودجه بند 3
29 بند 7>جزء 7-7
30 بند 7>جزء 7-11
31 بند 7>جزء 7-12
32 303 . وام وكمك بلاعوض بند 7>جزء 7-13
33 304 . معاملات و اموال دولتي بند 2>جزء 2-2>تبصره
34 بند 2>جزء 2-3
35 304/1 . اتومبيلهاي دولتي
36 305 . محاسبات عمومي بند 7>جزء 7-14
37 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض بند 7>جزء 7-9
38 بند 7>جزء 7-12
39 بند 7>جزء 7-12>تبصره
40 402 . راه و ترابري
41 403 . بيمه بند 7>جزء 7-11
42 404 . صنايع بند 6>جزء 6-2
43 407 . آب و نيرو
44 408 . نفت و گاز
45 409 . بانكي و پولي
46 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي بند 7>جزء 7-7