اصلاح ماده (12) آيين نامه اجرايي بند (ت) ماده (11) قانون جهش توليد دانش بنيان

مصوب 1401/10/18 هيات وزيران