اصلاح آيين نامه حمايت از آزادكاران فعال در حوزه اقتصاد ديجيتال كشور

مصوب 1401/10/14 هيات وزيران