آيين نامه اجرايي بند (ج) ماده 92 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادي،‌اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1400/03/30 هيات وزيران