آيين نامه اجرايي قانون امور گمركي

مصوب 1391/12/06 هيات وزيران


ردیف کد موضوعی ماده -تبصره
1 102 . استخدام كشوري بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 201>تبصره 2
2 103 . امور بين المللي بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 19
3 بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 27
4 بخش دوم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 36
5 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 72>بند ح
6 104 . سازمانهاي دولتي بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 8
7 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
8 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
9 بخش دهم>ماده 190
10 بخش دهم>ماده 190
11 104/11 . وظايف دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 72>بند ب
12 104/14 . وظايف فرهنگ و آموزش عالي بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 77>تبصره 1
13 104/18 . وظايف كشور بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 137
14 104/23 . وظايف نهاد رياست جمهوري بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 77>تبصره 1
15 104/3 . وظايف امور اقتصادي و دارايي
16 104/33 . وظايف بانكها (علاوه بر كد 409) بخش ششم>فصل اول>ماده 58>بند الف>تبصره 1
17 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
18 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
19 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
20 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 122>بند الف
21 104/34 . وظايف شوراي عالي امنيت ملي بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 107
22 104/35 . وظايف هيات وزيران و دولت بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 107
23 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 107>تبصره
24 بخش دهم>ماده 195
25 104/4 . وظايف امور خارجه بخش ششم>فصل اول>ماده 58>بند الف>تبصره 3
26 بخش ششم>فصل اول>ماده 63
27 بخش ششم>فصل اول>ماده 63
28 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 75
29 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 75
30 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث دوم>قسمت يكم>ماده 148
31 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث دوم>قسمت سوم>ماده 152
32 بخش نهم>ماده 189
33 104/51 . وظايف وزارت جهاد كشاورزي بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
34 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
35 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
36 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
37 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
38 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
39 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
40 104/53 . وظايف سازمان ميراث فرهنگي و گردشگري بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 144
41 104/55 . وظايف تعاون ، كار و رفاه اجتماعي بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
42 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
43 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
44 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
45 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
46 104/56 . وظايف صنعت ، معدن و تجارت بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
47 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
48 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
49 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>تبصره 1
50 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82>تبصره 1
51 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
52 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
53 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
54 بخش نهم>ماده 189 مکرر
55 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
56 104/58 . وظايف وزارت راه و شهرسازي بخش ششم>فصل اول>ماده 56
57 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 95>تبصره 1
58 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 98
59 104/6 . وظايف بهداشت درمان و آموزش پزشكي بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 77>تبصره 1
60 104/7 . وظايف پست و تلگراف و تلفن - وظايف ارتباطات و فناوري اطلاعات بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5>تبصره
61 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت دوم>ماده 156>تبصره 2
62 107 . دفتر اسناد رسمي بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>بند 4
63 بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>بند 4
64 108 . كارشناسان رسمي و مترجمان بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 201>تبصره 1
65 بخش دوازدهم>ماده 216>بند ب
66 109 . اطاقهاي بازرگاني و صنايع و معادن بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
67 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
68 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
69 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22>تبصره 2
70 بخش ششم>فصل اول>ماده 63
71 بخش ششم>فصل اول>ماده 63
72 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
73 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
74 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
75 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
76 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
77 111 . نظام صنفي بخش اول>فصل دوم>مبحث اول>ماده 3
78 205 . امنيت . اطلاعات و دفاع ملي بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 107
79 207 . بهداشت و درمان بخش دوم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 34
80 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
81 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث اول>ماده 121>تبصره 2
82 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 122>بند ت
83 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 77>تبصره 1
84 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
85 302 . ماليات بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
86 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
87 بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>بند 4
88 بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>بند 4
89 بخش دوم>فصل اول>مبحث اول>ماده 17>توضيح 1
90 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22
91 بخش دهم>ماده 191>تبصره 4
92 بخش دهم>ماده 191>تبصره 4
93 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 201
94 305 . محاسبات عمومي بخش يازدهم>فصل دوم
95 بخش سيزدهم>ماده 221
96 308 . درآمدهاي اختصاصي دولتي و عوارض بخش اول>فصل دوم>مبحث اول
97 بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 7
98 بخش دوم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 22
99 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 88>تبصره 2
100 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 136>تبصره 1
101 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 138
102 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 201
103 401 . تجارت بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
104 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
105 بخش دوم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 34
106 402 . راه و ترابري بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 7
107 بخش ششم>فصل اول>ماده 60>تبصره 2
108 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 98>تبصره 2
109 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 103
110 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 109
111 بخش هفتم>فصل اول>مبحث ششم>ماده 111>تبصره 1
112 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 141
113 بخش هشتم>ماده 185
114 403 . بيمه بخش اول>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 6>تبصره 2
115 406 . معادن بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند الف
116 بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند ح
117 409 . بانكي و پولي بخش ششم>فصل اول>ماده 58>بند الف
118 بخش ششم>فصل اول>ماده 58>بند الف>تبصره 1
119 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
120 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
121 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87
122 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 122>بند الف
123 بخش هشتم>ماده 185
124 410 . امور گمركي
125 411 . پست و تلگراف وتلفن بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت يكم
126 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت يكم>ماده 154
127 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت يكم>ماده 155
128 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت يكم>ماده 155>تبصره
129 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت دوم
130 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت دوم>ماده 156
131 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت دوم>ماده 156>تبصره 1
132 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت دوم>ماده 157>تبصره
133 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت سوم
134 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت سوم>ماده 158
135 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت سوم>ماده 159
136 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت سوم>ماده 159>تبصره
137 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت چهارم
138 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث سوم>قسمت چهارم>ماده 160
139 412 . كشاورزي و روستايي بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند ب
140 414 . شكار و صيد وشيلات بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند ث
141 بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند ج
142 415 . دريايي بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 7
143 بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند چ
144 بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند ح
145 بخش سوم>ماده 39
146 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 73
147 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 130>تبصره 1
148 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 133
149 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث ششم>ماده 173>تبصره
150 416 . هواپيمايي بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 7
151 بخش اول>فصل دوم>مبحث پنجم>ماده 9>تبصره
152 بخش سوم>ماده 39
153 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 73
154 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 130>تبصره 1
155 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 133
156 417 . راه آهن بخش اول>فصل دوم>مبحث اول>ماده 4>تبصره 3
157 بخش سوم>ماده 39
158 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 73
159 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 98>تبصره 2
160 بخش هفتم>فصل اول>مبحث ششم>ماده 112>تبصره 2
161 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 133
162 420 . ثبت شركتها و علايم واختراعات بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
163 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
164 421 . واردات و صادرات
165 422 . امور تعاوني بخش ششم>فصل دوم>ماده 64>تبصره
166 423 . دخانيات بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
167 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 122>بند ت
168 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 82
169 424 . دام و طيور بخش دوم>فصل دوم>مبحث 1>ماده 24>بند پ
170 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 72>تبصره
171 428 . مناطق آزاد ويژه بخش سوم>ماده 46
172 بخش پنجم>ماده 54
173 بخش پنجم>ماده 54>تبصره 2
174 بخش ششم>فصل اول>ماده 58
175 بخش ششم>فصل اول>ماده 58>بند الف
176 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 1
177 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 1
178 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 87>تبصره 1
179 بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 99
180 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث اول>ماده 119
181 505 . مطبوعات و وسايل ارتباط جمعي بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
182 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
183 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5>تبصره
184 601 . جرايم و مجازاتهاي عمومي بخش هشتم>ماده 184
185 بخش هشتم>ماده 185
186 602 . آيين دادرسي كيفري بخش دهم>ماده 191
187 605 . جرايم و مجازاتهاي مربوط به مواد مخدر و قاچاق بخش سوم>ماده 39
188 بخش چهارم>فصل اول>ماده 49>تبصره
189 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 80
190 بخش هفتم>فصل اول>مبحث دوم>ماده 80>تبصره
191 بخش هفتم>فصل اول>مبحث سوم>ماده 88
192 بخش هفتم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 93
193 بخش هفتم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 94
194 بخش هفتم>فصل اول>مبحث چهارم>ماده 94>تبصره
195 بخش هفتم>فصل اول>مبحث ششم>ماده 115>تبصره
196 بخش هفتم>فصل دوم>مبحث سوم>ماده 132
197 بخش هشتم
198 بخش هشتم>ماده 183
199 بخش هشتم>ماده 184
200 بخش هشتم>ماده 185
201 بخش هشتم>ماده 186
202 701 . مدني بخش دهم>ماده 191
203 702 . آيين دادرسي مدني بخش هفتم>فصل اول>مبحث پنجم>ماده 109
204 بخش دوازدهم>ماده 209
205 بخش دوازدهم>ماده 216>بند پ
206 704 . ثبت احوال بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
207 بخش اول>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 5
208 706 . مراجع اختصاصي رسيدگي به اختلافات (غير قضايي ) بخش هفتم>فصل دوم>مبحث دوم>ماده 125
209 بخش دهم>ماده 190>تبصره 1
210 بخش دهم>ماده 190>تبصره 1
211 بخش دهم>ماده 190>تبصره 1
212 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 207
213 بخش يازدهم>فصل دوم>ماده 208
214 بخش دوازدهم
215 بخش دوازدهم>ماده 209
216 بخش دوازدهم>ماده 210
217 بخش دوازدهم>ماده 216
218 بخش دوازدهم>ماده 217
219 708 . اتباع خارجه بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 137
220 710 . گذرنامه بخش اول>فصل دوم>مبحث چهارم>ماده 7
221 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 136
222 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 137
223 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 139>تبصره 1
224 بخش هفتم>فصل سوم>مبحث اول>ماده 139>تبصره 1
225 بخش هشتم>ماده 185