}

آيين نامه شماره 2368/ت 22623ك مورخ 27 /2 /1379 راجع به عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1378/09/09 شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي ايران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
2 اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/02/23 فصل دوم>ماده 4>تبصره 3 تبصره3- بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است ترتيبي اتخاذ نمايد كه در مدت يك ماه از زمان دريافت پيشنهاد سازمان براي تأسيس بانك و مؤسسه، مجوز تأسيس بانك صادر گردد و يا در صورتي كه امكان تأسيس براساس قوانين و مقررات مربوط وجود نداشته باشد، مراتب را به سازمان اعلام نمايد. مدت زماني كه از تاريخ اعلام بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران صرف تأمين و واريز سرمايه اوليه توسط متقاضي تأسيس مي گردد، در محاسبه مهلت يادشده لحاظ نخواهد شد. >> ساختار الحاقي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/02/23 فصل دوم>ماده 7>تبصره 3 تبصر ه 3 - بانك مركزي مي تواند به تشخيص خود حداقل سرمايه نقدي واحدهاي بانكي را تغييردهد. >> اصلاحي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/02/23 فصل چهارم>ماده 14>تبصره 1 تبصره1- بانك هاي تجاري كشور مكلفند تمهيداتي اتخاذ نمايند تا حداقل يكي از شعب خود در مناطق آزاد را در حد شعبه مستقل و با درجه بالا ارتقا داده و حداكثر اختيارات ممكن را به آنها براي ارائه بيشترين خدمات به سرمايه گذاران داخلي و خارجي اعطا نمايند. سازمان مكلف است گزارش اجراي اين ماده را هر شش ماه يك بار به دولت ارائه نمايد. >> ساختار الحاقي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/02/23 فصل چهارم>ماده 14>تبصره 2 تبصره2- سازمان در قراردادهاي مربوط به واگذاري زمين به عنوان شرط ضمن عقد تصريح مي نمايد كه در صورت اعلام بانك تسهيلات دهنده مبني بر عدم ايفاي تعهدات خريدار (تسهيلات گيرنده)، سازمان نسبت به فسخ قرارداد و انتقال ملك به بانك به منظور استيفاي حقوق بانك اقدام خواهد نمود. ترتيبات اجراي اين تبصره مطابق تفاهم نامه اي خواهد بود كه حسب مورد بين سازمان و بانك ذيربط تنظيم مي گردد. >> ساختار الحاقي
2 اصلاح آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1388/02/23 فصل ششم>ماده 35 ماده 35 - دستورالعملهاي مربوط به اجراي اين آيين نامه به تصويب بانك مركزي خواهد رسيد. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 آيين نامه اجرايي عمليات پولي و بانكي در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/10/03