}

اصلاح آئين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1374/05/09 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
3 آيين نامه اجرايي اخذ عوارض در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1372/10/27