}

تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي

مصوب 1372/06/31 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
3 اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12 متن >تبصره 1 تبصره 1 - ملاك تصويب در شوراي ( كميسيون ) فوق موافقت اكثريت وزراي عضو مي باشد و مصوبات مزبور در صورت تاييد رييس جمهور با رعايت ماده ( 19 ) آيين نامه داخلي هيات دولت قابل صدور خواهد بود. >> اصلاحي
3 اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12 عنوان تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران به كميسيموني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي >> اصلاحي
3 اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12 متن وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران ( به استثناي تبصره ( 2 ) ماده ( 1 ) قانون مزبور ) - مصوب 1372 - به وزراي شورايي ( كميسيوني ) به رياست رييس جمهور و متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي ، بازرگاني ، كشور، كار و امور اجتماعي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات ، راه و ترابري ، نفت ، نيرو و رييس سازمان برنامه و بودجه ، معاون اقتصادي رياست جمهوري ، رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و دبير شوراي مناطق آزاد تجاري - صنعتي تفويض مي شود. >> اصلاحي
3 اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12 متن >تبصره 2 تبصره 2 - شوراي ( كميسيون ) مناطق آزاد تجاري - صنعتي داراي دبيرخانه اي خواهد بود كه زير نظر دبير شوراي مزبور اداره مي شود. >> اصلاحي
3 اصلاح تصويبنامه راجع به تفويض وظايف و اختيارات هيات وزيران مذكور در قانون چگونگي اداره مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي به كميسيوني با رياست رئيس جمهور و متشكل از چند وزير 1372/08/12 متن >تبصره 3 تبصره 3 - دبير شوراي مناطق آزاد تجاري - صنعتي با حكم رييس جمهور منصوب مي گردد. >> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب