}

آيين نامه اجرايي قانون نحوه تاثير سوابق غيردولتي در احتساب حقوق بازنشستگي ،وظيفه و مستمري كاركنان دولت

مصوب 1372/12/24 هيات وزيران


وضعیت های تنقیحی


قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب اثرپذیر

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب