}

مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران

مصوب 1373/02/19 وزراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد تجاري - صنعتي


وضعیت های تنقیحی


ردیف قانون/مقرره اثرگذار تاریخ تصویب اثرپذیر متن تغییر یافته اثرگذار نوع تغییر
7 اصلاح تصويب نامه در خصوص مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1394/12/02 ماده 4>بند الف الف - در فعاليتهاي مجاز در هر منطقه به كاربرده شود. >> اصلاحي
7 اصلاح تصويب نامه در خصوص مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1394/12/02 ماده 8>بند 1 ۱ـ سرمايه‌ هاي موضوع بند (الف) ماده (۳) اين مقررات به حساب واحد مورد سرمايه‌گذاري نزد بانكها (ياموسسات اعتباري مجاز) واريز مي گردد با احتساب معادل ريالي يا ارزي حسب مورد در تاريخ واريز طبق گواهي بانك (ياموسسه اعتباري مجاز) به عنوان سرمايه سرمايه‌ گذار در دفاتر سازمان هر منطقه ثبت مي‌شود. >> اصلاحي
7 اصلاح تصويب نامه در خصوص مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1394/12/02 ماده 18 ماده 18 – دستگاه هاي متولي مكلفند در چارچوب تعهدات متقابل نسبت به صدور رواديد، اجازه اقامت، صدور پروانه كار و اشتغال حسب مورد براي سرمايه گذاران، مديران و كارشناسان خارجي براي بخش خصوصي مرتبط با سرمايه گذاري هاي خارجي مشمول اين مقررات و بستگان درجه يك آنها بر اساس درخواست سازمان اقدام نمايند. >> ساختار الحاقي
7 اصلاح تصويب نامه در خصوص مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1394/12/02 ماده 18>تبصره تبصره – موارد اختلاف بين سازمان و دستگاه هاي متولي با نظر دبير شوراي عالي مناطق آزاد تجاري – صنعتي و ويژه اقتصادي با رعايت قوانين و مقررات مربوط حل و فصل مي شود. >> ساختار الحاقي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 3>تبصره تبصره- در موارد خاص قبول مواد اوليه و قطعات نيمه ساخته به تشخيص مناطق به عنوان بخشي از سرمايه خارجي امكان پذيراست. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 4>بند ج ج - مستلزم اعطاي امتياز حقوق انحصاري به سرمايه‌ گذار توسط سازمان نباشد. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 5 ماده ۵ - سرمايه‌ گذاران خارجي مي‌توانند در فعاليتهاي اقتصادي منطقه به هر نسبتي مشاركت نمايند. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 6 ماده 6 - سرمايه‌ گذاران موضوع ماده (2) اين مقررات كه مي‌ خواهند سرمايه خود رابه هر يك از مناطق آزاد وارد كنند بايد درخواست خود را به همراه پرسشنامه اي كه توسط دبيرخانه و سازمانهاي مناطق تهيه و دراختيار آن‌ها قرار خواهد گرفت به سازمان هر منطقه تسليم نمايند. درخواست‌ هاي واصله در هر منطقه توسط سازمان همان منطقه مورد بررسي قرار مي گيرد و مجوز سرمايه‌ گذاري توسط سازمان همان منطقه صادر مي شود. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 6>تبصره 3 تبصره 3‌ـ‌ بهره‌ برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‌ گذاري منوط به صدو‌ر مجوز بهره‌ برداري توسط سازمان مي‌ باشد. >> ساختار الحاقي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 10>تبصره تبصره - در صورتي كه سرمايه گذاران مذكور در اين ماده مايل باشند كه تضمين ياد شده بر طبق قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي - مصوب 1334 - انجام شود ، بايد از قبل پيشنهاد خود را براي سرمايه گذاري به هيأت موضوع ماده (2) قانون ياد شده ارايه نمايند و صدور تضمين مربوط در صورت رعايت مراحل و تشريفات مقرر در آن قانون مجاز خواهد بود. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 17 ماده 17‌ـ‌ در صورتي كه سرمايه خارجي متعلق به دو‌لت يا دو‌لت‌ هاي خارجي باشد، اينگونه سرمايه‌ ها خصوصي‌ تلقي‌ خواهد شد و تابع قوانين و مقررات تجاري بوده و از مصونيت دو‌لتي و ديپلماتيك برخوردار نمي‌ باشد. >> ساختار الحاقي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 6>تبصره 2 تبصره ۲ ـ بهره برداري از فعاليت موضوع مجوز سرمايه‌گذاري منوط به صدور مجوز بهره برداري توسط سازمان مي‌باشد >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 6>تبصره 1 تبصره 1 ـ هرگونه تغيير در مشخصات درج شده در پرسشنامه و مجوز سرمايه‌ گذاري با اطلاع سازمان و حسب تشخيص، با موافقت سازمان هر منطقه صورت مي‌ گيرد. >> اصلاحي
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19 ماده 10 ماده 10 - حقوق قانوني سرمايه گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران خارجي چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود و يا اينكه از سرمايه گذاران مزبور سلب مالكيت شود ، جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان مي باشد. در چنين مواردي سرمايه گذار بايد ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالكيت ، تقاضاي جبران خسارت وارده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارد شده را به قيمت روز محاسبه و ظرف مدت سه ماه جبران مي نمايد .
سازمان هر منطقه مي تواند از طريق عقد قرارداد با بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه نسبت به تضمين هاي ياد شده اقدام نمايد .
>> اصلاحي
4 اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24 ماده 10 ماده 10 - حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه گذاران خارجي چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه گذاران مزبور سلب مالكيت شود، جبران عادلانه خسارت به درخواست سرمايه گذار مي‌تواند از طريق دولت براساس قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي انجام گرفته يا به عهده سازمان باشد. در مواردي كه سازمان عهده دار جبران خسارت گردد سرمايه گذار بايد ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارد شده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارد شده را به قيمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران مي‌نمايد.
سازمان هر منطقه مي‌تواند از طريق عقد قرارداد با بانك مركزي و ساير بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه نسبت به تضمين‌هاي ياد شده اقدام نمايد.
>> اصلاحي
4 اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24 ماده 10>تبصره تبصره ‌ـ‌ سرمايه سرمايه‌ گذاران خارجي كه پذيرش آنها مطابق تبصره (1) ماده (6) اين مقررات به تصويب اكثريت و‌زراي عضو شوراي عالي مناطق آزاد رسيده باشد، چنانچه در مواردي به و‌سيله قانون به نفع عموم ملي شود يا اينكه از سرمايه‌ گذاران ياد شده سلب مالكيت شود جبران عادلانه خسارت به عهده دو‌لت جمهوري اسلامي ايران مي‌ باشد. پرداخت خسارت به ماخذ ارزش بازاري سرمايه‌ گذاري بلافاصله قبل از ملي شدن و يا سلب مالكيت خواهد بود و سرمايه‌ گذار خارجي بايد ظرف مدت سه ماه از تاريخ ملي شدن يا سلب مالكيت، تقاضاي جبران خسارت را به سازمان منطقه تسليم نمايد. >> ساختار الحاقي
3 اصلاح ماده (10) مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/11/17 ماده 10 ماده 10 ـ حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي مورد تضمين وحمايت است. سرمايه سرمايه‌ گذاران خارجي چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود ويا اينكه از سرمايه‌ گذاران مزبور سلب مالكيت گردد جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان مي‌باشد. درچنين مواردي سرمايه‌ گذار بايستي ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارده را به قيمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران مي‌نمايد.
سازمان هرمنطقه مي‌تواند از طريق عقد قرارداد با بانك مركزي و ساير بانكها و مؤسسات اعتباري وشركتهاي بيمه نسبت به تضمين‌هاي يادشده، اقدام نمايد.
>> اصلاحي
2 تصويبنامه در خصوص اصلاح مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/07/09 ماده 10 ماده 10 ـ حقوق قانوني سرمايه‌گذاران خارجي مورد تضمين و حمايت است. سرمايه سرمايه‌ گذاران خارجي چنانچه در مواردي به وسيله قانون به نفع عموم ملي شود ويا اينكه از سرمايه‌ گذاران مزبور سلب مالكيت گردد جبران عادلانه خسارت به عهده سازمان مي‌ باشد. در چنين مواردي سرمايه‌ گذار بايستي ظرف شش ماه از تاريخ سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده را به سازمان تسليم نمايد. سازمان خسارت وارده را به قيمت روز محاسبه و ظرف سه ماه جبران مي‌ نمايد.
سازمان هر منطقه مي‌ تواند از طريق عقد قرارداد با بانكها و مؤسسات اعتباري و شركتهاي بيمه نسبت به تضمين‌هاي يادشده، اقدام نمايد.
>> اصلاحي

قوانین ومقررات اثرگذار(فرعی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب
2 تصويبنامه در خصوص اصلاح مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/07/09
4 اصلاح ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1375/09/24
5 اصلاحيه ماده (10) اصلاحي مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري – صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1376/04/08
3 اصلاح ماده (10) مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1373/11/17
7 اصلاح تصويب نامه در خصوص مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري - صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1394/12/02
6 اصلاح تصويبنامه موضوع مقررات سرمايه گذاري در مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي جمهوري اسلامي ايران 1380/03/19
8 تصويب نامه تنقيحي هيأت وزيران در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي [تصويب نامه در خصوص مصوبات منسوخ در موضوع مناطق آزاد تجاري - صنعتي و ويژه اقتصادي] 1400/01/15
9 تصويب نامه تنقيحي هيات وزيران در موضوع سرمايه گذاري خارجي ‌[تصويب نامه در خصوص فهرست مصوبات منسوخ و معتبر در موضوع سرمايه گذاري خارجي] 1400/03/09

قوانین ومقررات اثرپذیر(اصلی)


ردیف قانون/مقرره تاریخ تصویب